Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Millal pärast töötamise registrisse kandmist hakkab kehtima ravikindlustus?27.03.2015

Tere!
Olen töötaja registrisse kantud alates 23.03.2015. Millal mul hakkab kehtima ravikindlustus, tööandja väidab, et kuna olen olnud 10 aastat kodune, siis võtab asjaajamine umbes 2 nädalat aega. Kas see ikka on nii või hakkab kindlustus kehtima kohe kui olen registreeritud töötajate registrisse?
Aitäh juba ette ära :)

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse:
• üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
• üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kes pole füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna;
• juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele.

Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva ravikindlustuse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Oma ravikindlustuse olemasolu saate kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas pikendada ravikindlustust, kui see lõpeb lapsehoolduspuhkuse ajal?26.03.2015

Tere, viibin lapsehoolduspuhkusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Minu ravikindlustus aga lõpeb lapse 1,7 aastaseks saamisel. Kuidas on võimalik ravikindlustust pikendada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ehk siis ajani, mil naasen taas tööle?

Aitäh vastamast!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Saades igakuist lapsehooldustasu, on ravikindlustus lapsehooldustasu saajale tagatud kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Ravikindlustuse saamiseks edastab haigekassale andmed sotsiaalkindlustusamet www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Sotsiaalkindlustusamet esitab lapsehoolduspuhkusel viibivate vanemate ravikindlustuseks vajalikud andmed kahes jaos. Esmalt vanemahüvitise saamise perioodiks ja selle lõppemisel lapsehooldustasu saava isiku kindlustuseks vajalikud andmed kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas ravikindlustuse jätkumise hetkeks on tööregistrisse registreerimine või sotsiaalmaksu tasumise kuupäev?25.03.2015

Tere!
Lõpetasin ülikooli 2015 jaanuaris. Tudengistaatusest tulenev ravikindlustus lõpeb 04.mai 2015.
Plaan on ravikindlustust edasi tagada selliselt, et võtan end oma osaühingusse (olen OÜ ainuomanik) tööle ja maksan sealtkaudu vajaliku minimaalse sotsiaalse määra.
Mis kuus (või kas loeb ka kuupäevaliselt?) peaksin töölepingut alustama, et ravikindlustus 5. maist osaühingu alt edasi jätkuks?
Kas jätkamise hetkeks on see, kui tööregistrisse on töötamine registreeritud või siis, kui on sotsiaalmaks makstud?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu tööandja.

Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva ravikindlustuse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Töötamise alustamine tuleb registreerida töötamise registris hiljemalt tööle asumise hetkeks. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

Täpsemat infot saate lugeda haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus/tooandja-kindlustatud-0.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kus on sätestatud, et rasedus- ja sünnitushüvitise saamiseks peab töövõtuleping olema pikem kui üks kuu?24.03.2015

Tere! Kui pikk peab olema töövõtuleping, et saada rasedus- ja sünnitushüvitist? Haigekassast öeldi mulle, et üks kuu ja üks päev,seega kui leping on lühem, ei ole mul õigust hüvitisele. Kui see on tõesti nii, siis kust võiksin leida sellekohast infot, ei mina ega tööandja ei teadnud seda!?
Ette tänades

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse võlaõigusliku lepinguga töötajale juhul, kui inimesega, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja, on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping ja selle lepingu alusel makstakse iga kuu sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2015. aastal on kuumäär 355 eurot).

Kui töövõtulepingu sõlminud isiku eest ei maksa lepingu teine pool igakuiselt sotsiaalmaksu miinimum kuumääralt või leping on lühem kui üks kuu, siis ei saa isikut kindlustada.
Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel ainult töötajana ravikindlustatud naistele. Kui sünnituslehe algamise päeval ei ole naisel tööandja kaudu kehtivat ravikindlustust, siis ei ole tal õigust sünnitushüvitisele.

Töövõimetushüvitiste, sh sünnitushüvitise maksmist reguleerib Ravikindlustuse seadus § 50-62 https://www.riigiteataja.ee/akt/131122012010?leiaKehtiv.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas arvutatakse haigusraha, kui olin lapsega kuni 3 aastaseks saamiseni kodune?04.03.2015

Tere
Olin lapsehoolduspuhkusel ja tööle läksin augustis. Kahe kuu pärast (mais) on plaanis operatsioon, mille tulemusena pean jääma 1,5 -2 kuuks koju. Minu küsimus ongi, et mille alusel makstakse haigusrahasid?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa võtab töövõimetushüvitise arvutamisel aluseks Maksu- ja Tolliametist saadud isiku eest arvestatud või makstud sotsiaalmaksu.

Kui töölepinguga töötajal eelneval aastal tulu puudus või oli väiksem kui 390 eurot kuus siis võrdub päevatulu põhipalga ja arvu 30 jagatisega, kuid mitte üle kuupalga alammäära ja arvu 30 jagatise. 2015. aastal on alampalk 390 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Töövõimetushüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks.

Töövõimetushüvitise arvutamise kohta saate lugeda https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/toovoimetushuvitised.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kuidas arvutatakse uue sünnituspuhkuse sünnitushüvitist kui eelnevalt oled olnud lapsehoolduspuhkusel?10.02.2015

Tere
Terve eelnenud aasta kuni novembrikuu alguseni sain vanemahüvitist alampalga määras, kuna eelnevalt töötades oli põhipalk väiksem kui alampalk. Küsimus selline, et kui lähen selle aasta veebruaris dekreeti, siis kuidas arvutatakse uus sünnitushüvitis? Vanemahüvitis ei kuulu sotsiaalmaksuga maksustamisele ning tööandja juures on põhipalk väiksem kui eelnenud kalendriaastal saadud vanemahüvitis. Kas sünnitushüvitist arvutatakse vanemahüvitise alusel saadud miinimumpalgalt või siiski põhipalga ja 30 päeva jagatisena?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise isiku eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Sünnitushüvitise arvutamisel vanemahüvitis arvesse ei lähe. Ajutise töövõimetushüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Kui eelneval aastal isikul tulu puudus või oli väiksem kui 390 eurot kuus, siis arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuupõhipalgast või kuupalga alammäärast. 2015. aastal on alampalk 390 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Sünnitushüvitiselt arvutatakse maha ka tulumaks 20%.
Töövõimetushüvitise arvutamise kohta leiate rohkem infot https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/toovoimetushuvitised.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kas töötu saab lapse haiguse korral ka hoolduslehe võtta?04.02.2015

Tere. Olen ise töötuna arvel. Kui laps on haige, kas saan võtta ka hoolduslehe? Kuhu ja kellele see tuleb saata? Kas mul säilib ka töötuskindlustushüvitis?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus töövõimetushüvitisele on ainult tööandja poolt kindlustatud inimestel. Töötuskindlustushüvitist puudutava küsimusega pöörduge palun Töötukassa poole.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas rasedal on kehtiv ravikindlustus või kuidas see ravikindlustus saada?08.01.2015

Tere,
Olen rase ja mul kehtib hetkel ravikindlustus, kuna ma olen oma vanaema hooldaja. Juhul kui peaks hooldamine lõppema, kas siis toon haigekassale rasedatõendi, et kindlustus kehtiks edasi?
Lugupidamisega,

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere
Ravikindlustuse taotlemiseks rasedana tuleb haigekassale esitada avaldus ja arsti või ämmaemanda väljastatud tõend raseduse tuvastamise kohta. Kindlustuskaitse lõpeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht pärast töölt vabastamist esitada?04.12.2014

Tere! Olen töövõimetuspensionär ja tervislikel põhjustel (olen sel aastal olnud haiguslehel 4 kuud) lõpetati mu tööleping. Lepingu lõppemise ajal olin ka haiguslehel. Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht edaspidi esitada. Olen ikka jätkuvalt haiguslehel. Töötukassasse ei saa ka enne end arvele võtma minna kui tervis seda lubab.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töösuhte ajal alanud töövõimetusleht ning selle järglehed tuleb esitada oma endisele tööandjale.

Teie pöördumisest ei selgu täpsed asjaolud, kuid informeerin, et töövõimetuspensioni saaval töötaval inimesel, kes on haiguslehel haiguse või vigastuse tõttu, mille pärast määrati talle töövõimetuspension, on õigus saada haigushüvitist ühe haiguse korral järjest kuni 60 kalendripäeva eest ja kokku kalendriaastas kuni 90 kalendripäeva eest.
Haiguslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult hüvitise maksmise perioodil, mitte haiguslehe kestvusel.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Mille alusel ja kuidas arvestatakse dekreedi raha ja vanemahüvitist?26.11.2014

Tere,
Minu naine peaks sünnitama aprillis 2015. Tema kuupalk on 850 EUR. Kuidas makstakse dekreedi raha ja vanemahüvitist, mille alusel?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Kui sünnitusleht algab 2015, siis arvutatakse sünnitushüvitis 2014 aastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel.

Hüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Kui eelneval aastal isikul tulu puudus või oli väiksem kui 355 eurot kuus, siis arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuupõhipalgast või kuupalga alammäärast. 2014. aastal on alampalk 355 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Ajutise töövõimetuse hüvitiselt peetakse kinni tulumaks 21%

Vanemahüvitist puudutava küsimusega pöörduge palun Sotsiaalkindlustusameti poole.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist