Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas inimene on kohustatud teatama tööandjale enda osalisest töövõimest?07.09.2017

Tere! Inimesele on määratud uue seaduse järgi osaline töövõime ja ta saab ka töövõimetoetust. Kas töötaja on kohustatud enda tööandjat ka teavitama Eesti Töötukassa poolt määratud osalise töövõime otsusest? Kas tööandja (eraettevõte) peab sotsiaalmaksu maksma osalise töövõimega töötaja eest või on ettevõttel teatud soodustusi?Lugupidamisega.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Vähenenud töövõime puudutab inimese eraelulisi ja terviseandmeid, mistõttu võib iga inimene ise otsustada, kas ta teavitab tööandjat töövõime hindamise tulemustest või mitte. Töövõime hindamise otsust töötaja kindlasti tööandjale edastama ei pea, see sisaldab eraelu puudutavaid ja terviseandmeid.

Kui inimese töövõime on hinnatud osaliseks või puuduvaks, siis saadame talle töövõimekaardi, millega saab tõendada vähenenud töövõime perioodi kas tööandjale või teenusepakkujale soodustuste saamiseks. Töötaja võib ka ainult suuliselt oma tööandjat teavitada vähenenud töövõimest.

Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja (töötajale on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus) saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda Eesti Töötukassalt.
Sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
- tööandja on äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja;
- töötajal on osaline või puuduv töövõime;
- töötaja töötab tööandja juures töölepingu alusel.

Avalduse sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks saab töötukassale esitada ainult allkirjaõiguslik juhatuse liige või tema poolt volitatud isik.
Kõige lihtsam on avaldust täita e-töötukassa kaudu – kuhu juhatuse liige peab sisse logima: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login ja valima ettevõtte esindaja rolli.

Sotsiaalmaksu soodustuse maksmise kohta saadame tagasi otsuse, kus on kirjas periood, mille jooksul töötukassa maksab ära sotsiaalmaksu minimaalse maksmise kohustuse (2017. aastal on see 430 eurot) ja ülejäänud töötasult peaks äriühing sotsiaalmaksu ise maksma. Sotsiaalmaksu soodustuse periood hakkab kehtima avalduse esitamise päevast.
 

Küsimus: Kas töötukassa võtab töötuna arvele palgatöötaja kes on ka mitteaktiivne äriühingu juhatuse liige?18.08.2017

Tere.
Palun selgitage, et kas riigikohtu 11.05.2017 otsuse põhjal töötukassa võtab töötuna arvele ja määrab töötutoetust kui taotleja on mitteaktiivse äriühingu juhatuse liige, kes ei ole saanud ega saa töötasu või dividende. Taotleja on samal ajal paralleelselt olnud aktiivsel palgatööl teises ettevõttes - tööstaaž 3 aastat. Samas tööleping lõpetati omal soovil.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Omal soovil töösuhte lõppemise järel ei saa äriühingu juhatuse liiget töötuna registreerida.
Vastavalt Riigikohtu 11.05.2017 otsusele saab erandkorras töötuna registreerida ja maksta töötuskindlustushüvitist ka äriühingu juhatuse liikmele, kes vastab järgmistele tingimustele:
1) tema töötasult on tasutud töötuskindlustusmakseid vähemalt 12 kuul töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul, mis tähendab, et tal on olnud juhatuse liikmeks olemise kõrvalt ka töölepinguga töötamine ja töötasu, millelt maksud makstud;
2) tema viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel:
nt koondamine (TLS § 89), katseaja (§ 86) või tähtajalise (§ 80) töösuhte lõppemine, samuti töösuhte lõppemisel tööandja algatusel TLS § 88 lg 1 p 1 (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu)
või 2 (töövõime vähenemine) alusel.
3) ta ei saa tasu oma tegevuse eest äriühingu juhatuse liikmena.
Registreeritud töötu, kes on samal ajal äriühingu juhatuse liige, võib töötuna arvel olla seni, kuni talle makstakse töötuskindlustushüvitist.
 

Küsimus: Kas on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui ma loobun alternatiivina pakutavast töökohast?17.08.2017

Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui praegu asendan lapsehoolduspuhkusel olevat ametnikku ja nüüd tema tööle naasmisel pakutakse mulle uut tööd (uus tööleping) samas asutuses teises osakonnas, aga ma loobun sellest? Hetkel olen ametnik, aga uuel kohal oleksin töötaja (uuel töökohal ei ole sama eriala ja palk on väiksem).
Kas võin paluda koondamist või see ei kehti sellisel juhul, kui tööandja pakub uut tööd?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud ametnik

Kui Te töötate lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendajana, siis see on tähtajaline töösuhe, mille lõppemise järel on Teil õigus töötuna arvelevõtmise korral taotleda töötuskindlustushüvitist.
Kas võtate vastu Teile pakutava töö või mitte, selle valiku peate ise tegema.
 

Küsimus: Kas tänase praktika alusel registreeritakse töötuks palgatöölt koondatud kuid väikefirma omanikku?10.08.2017

tere!
Riigikohus tühistas 1.05.2017 sätted mis ei lubanud töötuks registreerida palgatöölt koondatud kuid isikliku väikefirma juhatuse liikmeks olevat isikut. Vastav artikkel siin: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/riigikohus-tunnistas-pohiseadusvastaseks-juhatuse-liikmete-tootuhuvitisest-ilma-jatmise?id=78183358 . Palun infot, kas tänaseks on ka tegelik praktika juhatuse liikmena Äriregistris kirjas olevata (tasu mittesaavate) isikute töötuks registreerimises muutunud, ehk kas tänase praktika alusel selliseid isikuid registreeritakse töötuks ja neile märatakse töötuhüvitis?
Tänud kiire vastuse eest!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel ei registreerita töötuna inimest, kes on äriühingu juhatuse liige.
Kuid vastavalt Riigikohtu 11.05.2017 otsusele saame erandkorras töötuna registreerida ja maksta töötuskindlustushüvitist ka äriühingu juhatuse liikmele, kes vastab järgmistele tingimustele:
1) tema töötasult on tasutud töötuskindlustusmakseid vähemalt 12 kuul töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul, mis tähendab, et tal on olnud juhatuse liikmeks olemise kõrvalt ka töölepinguga töötamine ja töötasu, millelt maksud makstud;
2) tema viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel: nt koondamine (TLS § 89), katseaja (§ 86) või tähtajalise (§ 80) töösuhte lõppemine, samuti töösuhte lõppemisel tööandja algatusel TLS § 88 lg 1 p 1 (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu) või 2 (töövõime vähenemine) alusel. Omal soovil (§85) või poolte kokkuleppel (§79) töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.
3) ta ei saa tasu oma tegevuse eest äriühingu juhatuse liikmena.
Registreeritud töötu, kes on samal ajal äriühingu juhatuse liige, võib töötuna arvel olla seni, kuni talle makstakse töötuskindlustushüvitist.
 

Küsimus: Kas on õigus töötuskindlustushüvitisele kui põhitöökohast koondati, kuid töövõtulepingu teises ettevõttes lõpetan omal algatusel?15.06.2017

Tere!

Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitise saamiseks kui põhitöökohast koondati, kuid töövõtulepingu teises ettevõttes lõpetan omal algatusel?

Tänan

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuskindlustushüvitise määramisel võetakse aluseks viimasena (kuupäev) lõppenud töösuhte lõppemise alus, mida kontrollime Maksu- ja Tolliameti töötamise registrist.
Nii koondamine kui võlaõiguslepingu lõppemine annavad õiguse töötuskindlustushüvitise taotlemiseks (töövõtuleping lõpetatakse ilma paragrahve märkimata).
Töötuskindlustushüvitise määramiseks peab töötuna registreeritud isik vastama ka töötuskindlustusstaaži tingimusele - vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.
 

Küsimus: Kas ma võin kohe peale tööandja pankrotti hakata otsima uut tööd või pean kõigepealt võtma ennast töötuna arvele?24.04.2017

Tere.
Firma läks pankrotti ja ajutine pankrotihaldur lõpetas töölepingu. Kas ma võin kohe hakata otsima uut tööd või pean kõigepealt võtma ennast töötuna arvele, et ei kaoks ära firma pankroti puhul saamata jäänud hüvitised?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsija

Kui Teie tööleping on lõppenud, siis võite kohe hakata uut tööd otsima ja tööle asuda.
Pankrotihüvitis makstakse välja pankrotihalduri taotluse alusel siis, kui kõik vajalikud andmed on esitatud ja kontrollitud. Pankrotihüvitise saamiseks ei pea Te olema töötuna arvel.
 

Küsimus: Kas töötuna arvel olles osaühingu loomine ja selle juhatuse liikmeks saamine mõjutab kuidagi töötustaatust?18.04.2017

Tere!

Kas töötuna arvel olles ja töötuskindlustushüvitist saades osaühingu loomine ja selle juhatuse liikmeks saamine mõjutab kuidagi töötustaatust või siis töötuskindlustushüvitise saamist? Kas võimalik dividenditulu saamine mõjutab kuidagi töötuskindlustushüvitise saamist ja/või suurust?

Tänan vastamast!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui inimene on äriregistri andmete alusel äriühingu juhatuse liige, siis teda ei saa töötuna registreerida või tema töötuna arvelolek lõpetatakse äriregistris juhatuse liikmena registreerimisele eelnevast päevast.
Töötutoetust või töötuskindlustushüvitist makstakse ainult töötuna registreeritud inimesele, kui ta vastab toetuse või hüvitise maksmise tingimustele.
Dividenditulu saamine ei mõjuta töötuskindlustushüvitise maksmist, kui isik on töötuna arvel ja täidab individuaalses tööotsimiskavas kokku lepitud tööotsingute tingimusi.
 

Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise maksmist või selle suurust mõjutavad saadav dividenditulu, üüritulu, autoritasu?13.04.2017

Tere
Olen töötuna registreeritud isik ja mulle on määratud töötuskindlustushüvitis. Tekkinud on küsimus - kas töötuskindlustushüvitise maksmist või selle suurust mõjutavad töötuskindlustushüvitise saamise perioodil saadav:
1) dividenditulu
2) üüritulu
3) autori- või litsentsitasu

Minu töötuna registreerimisprotsessi käigus küsis konsultant, kas saan muud tulumaksuga maksustatavat tulu. Mis on selle küsimuse eesmärk?
Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui olete töötukassa klient, siis eelistame vastata konkreetsetele küsimustele e-posti teel - privaatsemalt. Vastan Teie küsimustele, kuna teema võib huvi pakkuda paljudele.

Dividenditulu, üüritulu, autori- või litsentsitasu saamine ei mõjuta töötuskindlustushüvitise maksmist, kui isik on jätkuvalt töötuna arvel ja täidab kokku lepitud tööotsingute tingimusi.

Kui isik asub tööle töölepinguga, võlaõigusliku lepinguga või avalikus teenistuses, siis tema töötuna arvelolek ja töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse.
Vastavalt autoriõiguse seaduse § 48 lg-le 3 ja lg 4 kohaldatakse olemasoleva teose kasutamise korral autorilepingule võlaõigusseaduses litsentsilepingu kohta sätestatut ning uue teose loomise ja kasutamise korral kohaldatakse autorilepingule võlaõigusseaduses töövõtu kohta sätestatut.

See tähendab, et juba olemas oleva teose kasutamise korral töötuna arvelolekut ega töötuskindlustushüvitise maksmist ei lõpetata.
Uue teose loomiseks tellimuse täitmisel töötuna arvelolek ja töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse ja töötamine registreeritakse töötamise registris.

Töötukassa konsultant on kohustatud igal kohtumisel saama kinnituse, et töötu ei ole tööle asunud.
 

Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise lõppedes on võimalik töötukassas arvele jääda juhul kui ei ole veel tööd leitud?31.03.2017

Kas töötuskindlustushüvitise lõppedes on võimalik töötukassas arvele jääda juhul kui ei ole veel tööd leitud?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuna arvelolek lõpetatakse, kui töötu asub tööle või kui ta ise soovib tööotsingud töötukassa kaudu lõpetada.
Töötuna arvelolek lõpetatakse ka siis, kui töötu ei täida tööotsingute tingimusi ja ei pöördu kokkulepitud ajal vastuvõtule.
Töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamine ei ole töötuna arveloleku lõpetamise aluseks.
 

Küsimus: Kas passiivse äriühingu juhatuse liige saab teiselt töökohalt koondamisel ka töötuskindlustushüvitist?21.02.2017

Tere,
Olen äriühingus juhatuse liige, mis on küll passiivne ja ei toimeta juba pikemat aega, küll aga käin tööl, kuid on teada et tuleb koondamis teade.
Kas mul on õigus saada töötuskindlustushüvitist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud juhatuse liige
Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).
Kuid äriühingu juhatuse liiget praegu kehtiva seaduse alusel töötuna arvele võtta ei saa. Äriühingu osade või aktsiate omamine (omanik olemine) ei takista töötuna arvelevõtmist.
Alates 01.05.2014 jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mille järgi ei saa töötuna registreerida isikut,
kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja
või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht (Äriregistri andmete alusel). Arvelevõtmise tingimustega saate tutvuda meie kodulehel:
https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine