Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui töötaja ütleb tervislike põhjustega erakorraliselt TL üles, siis kas ta saab töötuskindlustushüvitist?09.09.2013

Kui töötaja ütleb erakorraliselt TL üles seoses tervislike põhjustega, siis kas ta saab töötuskindlustushüvitist? Tänades.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsija,

kui töötaja ise annab avalduse töölepingu lõpetamiseks, siis sõltumata põhjusest, ei ole tal õigust töötuna arvelevõtmise korral saada töötuskindlustushüvitist.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Õiguse töötuskindlustushüvitise määramiseks annab nt töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 1 - töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu).
 

Küsimus: Kas ma saan ennast töötuna arvele võtta, kui olen rase?15.08.2013

Tere. Minu küsimus on selline, et olen olnud 22 nädalat rase ja tahaks ennast võtta töötuna arvele, kas ma saan seda teha? Või on mingisugune seadus, mis ei luba rasedana ennast töötuks võtta?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud tulevane ema,

igal inimesel, kes ei õpi ega tööta ja kes soovib oma tööotsingutel kasutada töötukassa abi, on võimalik ennast töötukassas töötuna arvele võtta.

Oluline on teada, et töötuna arvelevõtmise korral olete kohustatud aktiivselt tegelema töö otsimisega - koostama CV, kandideerima sobivatele tööpakkumistele, vastu võtma sobiva töö, pöörduma töötukassasse konsultatsioonile kokkulepitud ajal.
 

Küsimus: Kas töötu sissetulekuks loetakse ka teise isiku poolt tema kontole näiteks ravimite ostmiseks makstud summa?23.07.2013

Tere ,

Lugesin ühest vanast Maalehe artiklist, et töötu sissetuleku hulka arvestatakse ka muuhulgas riigi poolt tagastatav enammakstud maks, isikliku asja müük jne. Kas sissetuleku hulka arvestatakse ka seda, kui näiteks üks pereliige kannab 31-kordsest päevamäärast suurema summa töötutoetust saava inimese pangakontole teatud ostu sooritamiseks, nt. ravimid, mõni tarbeese vms.?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (TTTS) § 32 lg 1 punkt 4 alusel peatatakse töötutoetuse maksmine 30 päevaks, kui töötul tekib vähemalt 31-kordse töötutoetuse päevamäära suurune ühekordne sissetulek (2013 aastal 101,68 €). TTTS § 26 lg 2 alusel ei arvata töötu sissetulekute hulka:
1) töötukassa kaudu makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
2) töötukassa kaudu makstavat tasu avaliku töö tegemise eest;
3) sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstavat toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetust;
4) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavaid peretoetusi, välja arvatud sama seaduse alusel makstavat seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust;
5) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid puuetega inimeste sotsiaaltoetusi;
6) elatist, mida töötu saab kohtuotsuse, kohtumäärusega kinnitatud kokkuleppe või pooltevahelise notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel vastavalt perekonnaseaduse §-le 61;
7) elatisabi seaduse alusel makstavat elatisabi;
8) ametiühingute vabatahtlike töötukassade makstud toetust.

Kõiki muid töötule isiklikult makstavaid toetusi ja tasusid, mida ei ole nimetatud TTTS § 26 lg 2, arvestatakse toetuse maksmisel sissetulekuna (s.h enammakstud tulumaksu tagastus, riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstavad pensionid jne).

Vastavalt TTTS § 5 lg 1 töötule, kellele makstakse tööturutoetusi, on kohustatud viivitamatult teatama töötukassale asjaoludest, mis toovad kaasa tööturutoetuse saamise õiguse lõppemise.
Seega, kui töötutoetuse saajale tagastatakse enammakstud tulumaksu osa või tal tekib muu sissetulek, siis ta peab teavitama oma konsultanti sissetuleku liigist, suurusest ning laekumise kuupäevast või laekumiste ajavahemikust ning töötukassa teeb otsuse töötutoetuse maksmise jätkamise või peatamise osas vastavalt TTTS-le.
Juhul, kui sissetuleku saamise asjaolud selguvad hiljem, on töötukassal õigus nõuda alusetult makstud töötutoetus tagasi.

Samas töötukassa juhib tähelepanu, et töötutoetuse peatamisel seoses sissetulekuga 30 päevaks pikendatakse samaaegselt töötutoetuse maksmise perioodi peatatud päevade võrra vastavalt TTTS § 32 lg 1 p 4.
Pereliikmete omavahelistest ülekannetest või maksetest töötukassat teavitama ei pea.
 

Küsimus: Mida saab teha koondatu, kelle tööandaja ei esita Töötukassale isiku andmeid koondamise kohta? 19.07.2013

Tere.
Mida saab teha koondatu (õigus saada kahe kuu koondamisraha), kelle endine tööandaja ignoreerib kohustust esitada/registreerida Töötukassas isiku andmed koondamise kohta?
Kui nad lihtsalt ei tee seda, mida siis teha?
Möödunud on juba koondamisest poolteist kuud ja ettevõtte poolt kõik andmed siiani esitamata!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
Töötuskindlustuse seaduse kohaselt esitab kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral avalduse töötukassale tööandja. Juhul, kui töötaja leiab, et tööandja on avalduse esitamata jätmise või hilinemisega rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda kohtusse tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.
 

Küsimus: Kui minu alustavas OÜ-s töötab üks inimene ja omale palgaks ei jagu, kas siis on õige lõpetada minu töötu staatus?17.06.2013

Tere!
Minule kuulub OÜ, mille juhatuse liige olen üksinda. Olen ka töötuna arvel. Minu ettevõttes töötab osalise tööajaga ka üks töötaja.
Töötukaassa soovib minu töötu staatuse lõpetada. Nende seisukoht on, et ma teen tööd ja seega pole õigust töötuna arvel olla. Mingisugust tasu mul endale maksta võimalik pole, sest ettevõtte tegevus on algjärgus ja sissetulek väga väike.
Aluseks on VÕS § 619 ja Äriseadustiku § 180. Minu teenuse osutamist loetakse OÜ majandustegevuseks, mitte selle juhtimiseks.
Olen töötuks olemise ajal aktiivselt tööd otsinud, käinud konsultandi juures alati määratud aegadel jne.
Kas sellisel juhul on õigus lõpetada töötuks olemine?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
isiklikult Teid puudutavatele küsimustele vastame e-posti teel: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12621
 

Küsimus: Kas töötukassa finantseerib magistriõpet?15.04.2013

Tere,
Kas töötukassa finantseerib TTÜs magistrikraadi omandamist (ingliskeelsetel erialadel pole RE kohti), kui inimene oli 3 a lapsehoolduspuhkusel, peale seda töötab poole kohaga 9 kuud ja seejärel lõpetas töölepingu omal soovil?
Tänan!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Hea küsimuse esitaja,

Eesti Töötukassa ei hüvita tasemekoolitusel osalemise kulusid.
Palun tutvuge erinevate HTM-i algatustega: http://vota.archimedes.ee/
ja TULE: http://www.hm.ee/index.php?0511565
 

Küsimus: Kas äriühingu omanikku ei võetagi töötuna arvele?03.04.2013

Tere.
Selline mure:
Külastasin töötukassa bürood, aga teenindaja ütles, et mul pole õigust ja töötukassa mind töötuna arvele ei võta.
Ma tean, et töötuna ei võeta arvele isikut, kes on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige ja saab selle eest tasu.
Mina olen firma omanik ja juhatuse liige, aga selle tegevuse eest tasu ei saa.

Kus on õigus?
Ette tänades,

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel ei saa töötuna arvele võtta inimest, kes töötab ja kes on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige ja saab selle eest tasu.

Kui Te ei saa tasu endale kuuluva firma juhatuse liikmena, siis peaksite töötuna arvelevõtmisel täiendavalt esitama tõendi tasu mittemaksmise kohta. Kui Te ei saa tasu juhatuse liikmena, siis on võimalik Teid töötuna arvele võtta.
Töötuna arvelevõtmise korral olete kohustatud aktiivselt tegelema töö otsimisega: koostama CV, kandideerima sobivatele tööpakkumistele ja pöörduma töötukassasse individuaalsele konsultatsioonile kokkulepitud ajal.
 

Küsimus: Kas Töötukassa maksab koondamishüvitist ka siis, kui leian juba nädala pärast uue töö?03.04.2013

Tere,
Kas mul on õigus saada Töötukassalt koondamishüvitist ka siis, kui leian uue töö näiteks 10 päeva pärast koondamisega töölepingu lõppemist? Arvestades seda, et töötukassa poolt on hüvitise otsust oodata alles ca 5+14 päeva jooksul. Kui enne otsust tööle asuda, kas siis ei maksta üldse?
Kas koondamishüvitis (minu puhul 2 kuud) makstakse välja ühes osas või jagatakse see kuude lõikes, analoogselt töötukindlustushüvitisega?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,

töötukassa kaudu makstakse koondamise kindlustushüvitist tööandja taotluse alusel, kui koondatud inimene on firmas töötanud üle 5 (üle 10) aasta ühe (kahe) kuupalga ulatuses.

Koondatud isik ise ei pea selle hüvitise saamiseks avaldusi kirjutama, ei pea töötuna arvele võtma, võib kohe tööle asuda - hüvitis laekub tema kontole ühe maksena kuu jooksul.
 

Küsimus: Kas koondades on minu rahaline toetus töötukassa poolt suurem, kui ise lahkumisel?26.03.2013

Tere, minu tööleping lõpeb nädala pärast koondamisega. Olen firmas töötanud poolteist aastat ning õpin täiskoormusega päevases õppes. Kas koondamine mõjutab, minu igakuist saadavat toetust? Ehk kas koondades on minu rahaline toetus töötukassa poolt suurem, kui ise lahkumisel?
Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Töötuna arveloleval isikul võib olenevalt töösuhte lõppemise põhjusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele.

Omal soovil töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel on õigus töötutoetusele, mille päevamäär 2013.aastal on 3,28 eurot.

Kui töösuhe lõpeb koondamisega ja kui on olemas vajalik kindlustusstaaž (12 kuud), siis on võimalik töötuna taotleda töötuskindlustushüvitist. Töötuskindlustushüvitise suurus esimesel 100-l päeval on 50% ja alates 101-st päevast kuni määratud perioodi lõpuni 40% kindlustatu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust.
Rohkem infot töötuskindlustushüvitise kohta leiate töötukassa kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11245
 

Küsimus: Kas kaugõppes täiskoormusel õppijal, kelle töökoht koondatakse, on õigust töötuskindlustushüvitisele?18.03.2013

Tere!

Loen siit küsimusi ja vastuseid ning jäi silma selline asi, et töötuskindlustushüvitist ei saa täiskoormusel õppijad? Nimelt õpin kaugõppes ja uue töö leidmine on mulle ikkagi väga tähtis. Siiani töötasin täiskohaga ja õppisin täiskoormusel kaugõppes. Minu ametikoht koondati ja selles ettevõttes töötasin 4,5 aastat.
Tänud vastamast.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
töötuna ei saa arvele võtta inimest, kes õpib õppeasutuses statsionaarses või täiskoormusega õppes. Samas teeb seadus erandi ja lubab töötuna arvele võtta ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses täiskoormusega õppes õppiva isiku, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või viibib akadeemilisel puhkusel.

Kui viimane töösuhe on lõppenud töötuskindlustushüvitise määramiseks sobival põhjusel (nt koondamine) ja töötuskindlustusstaaži on kogunenud vähemalt 12 kuud (kolme aasta jooksul) on ka töötul õppijal õigus töötuskindlustushüvitisele, kui ta otsib aktiivselt tööd ja pöördub töötukassasse kokkulepitud ajal.