Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas saab end võtta töösuhte lõpetamisel arvele töötuna kui olen teises äriühingus juhatuse liige aga tasu ei saa?12.05.2014

Kas töötaja saab end võtta töösuhte lõpetamisel arvele töötuna juhul kui ta on teises äriühingus juhatuse liige aga seal palka/töötasu ei saa?

Juhul kui ei saa töötuna arvele võtta, kas siis on kohustus kinni pidada töötasust töötuskindlustusmakset?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Hea küsija

Töötuna arvelevõtmise kohta saate infot töötukassa kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Alates 01.05.2014 ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Muu juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmed, vastavalt tulumaksuseaduse §-le 9 (näiteks sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhatuse liige, äriühingu nõukogu liige või likvideerija jne) saavad alates 01.05.2014 töötuna registreerida, kui nad ei saa juhatuse liikme tasu ja kui nad esitavad tasu mittesaamise kohta tõendi.

Töötuskindlustusmaksete kohta saate infot: http://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/tootuskindlustusmakse

Töötaja (2%) töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik töötajad, sh võlaõigusliku lepingu alusel töötavad inimesed ning avalikud teenistujad. Töötuskindlustusmakse maksmise kohustus lõpeb vanaduspensionikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Tööandja (1%) töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik tööandjad kõigile töötajatele makstud tasudelt, sh ka vanaduspensionieas või ennetähtaegset vanaduspensioni saavatele töötajatele makstud tasudelt.
 

Küsimus: Kas töötuskindlustuse hüvitis laieneb ka töövõtulepingu- või käsunduslepinguga töötavale inimesele?21.03.2014

Kui lõpetati töösuhe töötaja omal soovil ja sellele järgnes 1 kuuline tähtajaline töövõtuleping teises asutuses, kas sellisel juhul on inimesel õigust töötuskindlustushüvitisele. Huvitab, kas töötuskindlustuse hüvitis laieneb ka töövõtulepingu- või käsunduslepinguga töötavale inimesele. Eelnev töösuhe kestis 16 kuud.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
töötuna ei võeta arvele inimest, kes töötab töölepingu alusel, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseajal töösuhte lõppemine, tähtaja möödumine).

Kui Te olete töötuna arvele võetud (keda ei võeta töötuna arvele lugege täpsemalt meie kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/keda-ei-voeta-tootuna-arvele),
siis on täidetud esimene tingimus hüvitise taotlemiseks.
Kui Teile on makstud töötasu, millelt on makstud töötuskindlustusmakseid vähemalt 12 kalendrikuul (36 kuu jooksul töötuna arvelevõtmisest), siis on täidetud teine tingimus hüvitise taotlemiseks.
Kui Teie viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on tähtajaline töötamine, siis Te vastate kolmandale tingimusele hüvitise taotlemiseks.
 

Küsimus: Kas on võimalik töötuna arvel olla ja saada töötuskindlustushüvitist, samas töötades juhatuse liikmena ilma endale (töö)tasusid maksmata?19.03.2014

Kas juhatuse liikmel (ja ainuosanikul) on õigus saada töötuskindlustushüvitist, kui ta samaaegselt (töötuna arvel olles) töötab oma ettevõttes edasi (n juhatuse liikmena) eesmärgiga, et tulevikus ettevõtte käive kasvab ja isik suudab tulevikus endale (töö)tasu maksta?
Isikul on praeguseks töötuskindlustusstaaži 12 kuud ja viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.
Kas on võimalik töötuna arvel olla ja saada töötuskindlustushüvitist, samas töötades juhatuse liikmena ilma endale (töö)tasusid maksmata?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere.
Töötuna arvelevõtmine ja töötuskindlustushüvitise maksmine toimub töötukassas erinevate seaduste alusel.
Täna (19.03.2014) kehtiva tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel saab töötuna arvele võtta isikut, kes on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, kuid kes ei saa firma juhtimise eest tasu ja kes töötuna arvelevõtmisel esitab töötasu mittemaksmise kohta tõendi ja kes otsib aktiivselt tööd ja on valmis koheselt tööle asuma.

Kas inimesel on õigus töötuskindlustushüvitisele, selgub alati konkreetse menetluse käigus.
 

Küsimus: Kas töötukassa konsultandil on õigus küsida, mis raha eest inimene ostab rohtusid ja mis haigus tal on ja kellega ta elab?18.02.2014

Inimene on keskmise puudega ja hiljuti koondatud. Sissetulekuks hetkel töötuabiraha ja invaliidsuspension ning konsultant teab seda, siis kas töötukassa konsultandil on õigus küsida, mis raha eest see inimene ostab rohtusid ja mis haigus tal on ja kellega ta elab?
Tänan vastajat

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,

eraelulisi ja delikaatseid isikuandmeid sisaldavatele küsimusele saame vastata individuaalselt ainult Teile, kui saadate kirja e-posti aadressile: info@tootukassa.ee

või kui esitate küsimuse töötukassa kodulehe lingi kaudu: http://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/esita-teabenoue

Inimeste isikuandmeid sisaldav teave ei kuulu avalikustamisele avalikus portaalis.
 

Küsimus: Kuidas kokku leppida töötukassa kohustuslik visiit, et saaksin 28 päeva Eestist ära käia?20.12.2013

Tere!
Kas on mul õigus minna reisile, mis kestab 28 päeva, kui olen Töötukassas arvel ning saan töötuskindlustusrahasid? Kas mul on õigus paluda visiite eelmise kuu lõppu ning järgmise kuu algusesse, et täita 30 päeva jooksul tehtava visiidi kohustus?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
tööotsimiskava täitmise osas peaksite eelnevalt kokku leppima oma konsultandi poole pöördudes.
 

Küsimus: Kas kindlustusstaaži arvestamisel lähevad arvesse ka erinevate tööandjate juures töötatud aeg?16.12.2013

Tere!

Töötuskindlustuse seadus paragrahvis 8 on toodud Töötuskindlustushüvitise maksmise tingimused:
(1) Kindlustatul on õigus saada töötuskindlustushüvitist kogu töötuna arvel oleku ajal, kuid mitte kauem kui:
1) 180 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on lühem kui 56 kuud;
2) 270 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 56–110 kuud;
3) 360 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 111 või enam kuud

Kas kindlustusstaaži arvestamisel lähevad arvesse ka erinevate tööandjate juures töötatud aeg või peab see olema ühe tööandja juures pidev aeg?
Kas see on oluline, et olen töötanud pidevalt, või võivad olla ka pausid sees (näiteks 6 aasta sees olen töötanud 5 aastat)?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,

töötuskindlustusstaaži arvestatakse kõikide tööandjate poolt töötajale makstud töötasult arvestatud töötuskindlustusmaksete laekumise alusel maksuametile.
Töötuskindlustusstaaži loetakse kalendrikuude kaupa. Üks kuu kindlustusstaaži arvestatakse iga kalendrikuu eest, mil töötajale maksti töötasu, millelt maksti töötuskindlustusmaksed, olenemata töötasu suurusest.
Töötuskindlustusstaaži arvestusse ei lähe need kalendrikuud, millal töötajale töötasu ei makstud või mil töötajale maksti tasusid, millelt ei maksta töötuskindlustusmakseid (nt emapalk, haigustoetus, koondamishüvitused, lähetustasud jne). Töötukassa saab teha päringu maksuametile alles siis, kui isik on ennast töötuna arvele võtnud ja kui töötuskindlustushüvitise taotlus on esitatud.
Iga inimene saab ka ise vaadata e-maksuameti kaudu enda kohta töötuskindlustusmaksete maksmise andmeid aastate ja kuude lõikes.
 

Küsimus: Kas tähtajalise töölepingu lõppedes on õigus saada töötuskindlustushüvitist?28.11.2013

Minu tähtajaline tööleping on sõnastatud nii: leping on sõlmitud tähtajaliselt kuni asendatava töötaja lapsehoolduspuhkuselt naasmiseni (ilma kindla kuupäevata). Juhul kui minu tööstaaž tööandja juures kujuneb näiteks 6-12 kuud, kas siis on mul õigus saada töötukassalt töötuskindlustushüvitist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (ei pea olema sama tööandja juures);
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseajal töösuhte lõppemine, tähtaja möödumine).

Üks kuu kindlustusstaaži arvestatakse kindlustatule iga kalendrikuu eest, mil talle maksti töötasu, millelt maksti töötuskindlustusmaksed.
 

Küsimus: Kui sõidan lähetusse välismaale, siis kas lähetusrahade saamisel tuleb katkestada töötuhüvitise maksmine?19.11.2013

Tere,
Olen väikefirma omanik ja juhatuse liige, samas registreeritud ka töötuna. Saan töötukassalt ka töötuhüvitise raha.
Kui ma sõidan nädalaks lähetusse välismaale, siis kas lähetusrahade saamisel tuleb katkestada töötuhüvitise maksmine.
Suured tänud vastamast,

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud töötukassa klient,

kui Te olete töötuna arvele võetud, siis isiklikult Teid puudutavatele küsimustele (töötuna arveloleku ja töötuskindlustushüvitise maksmise kohta) vastame personaalselt Teie e-posti aadressile: http://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/esita-teabenoue
 

Küsimus: Kas juhatuse liikmel on võimalik võtta ennast töötuna arvele ja saada töötuskindlustushüvitist?19.11.2013

Tere,
Olen osaühingu omanik ja juhatuse liige, mille eest ma pole mingit tasu saanud. Samas olen töötanud põhikohaga teises ettevõttes juba üle 9 aasta, kus minu palgast on kinni peetud ka töötuskindlustusmakse. Nüüd mind aga koondatakse. Olen kuulnud, et tulemas on uus seadus uuest aastast, et firma juhatuse liikmel ei ole võimalik enam töötuna arvele võtta ja saada ka töötuskindlustushüvitist.
Kas see on tõesti nii?
Tänan Teid vastuse eest ette.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
tõepoolest Vabariigi Valitsus on saatnud riigikogusse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise eelnõu.
Enne seaduse vastuvõtmist ei ole töötukassal võimalik täpsemaid selgitusi jagada.

Kui Te töötate töölepinguga, siis koondamise korral maksab tööandja Teile ühe kuupalga ulatuses koondamishüvitist.
Kui olete töötanud selle tööandja juures 5 kuni 10 aastat, maksab töötukassa tööandja taotluse alusel Teile täiendavat koondamise kindlustushüvitist ühe kuupalga.
Töötuna arvelevõtmise korral on õigus töötuskindlustushüvitisele. Kõik otsused teeb töötukassa haldusmenetluse seaduses kehtestatud tingimustel, seega töötuna arvelevõtmise otsuse või töötuskindlustushüvitise määramise otsuse vastuvõtmisel järgitakse taotluse esitamise ajal kehtivaid seadusi.
 

Küsimus: Kas oman õigust töötuskindlustushüvitisele, kui minust sõltumatul põhjusel pole võimalik tööl käia?11.11.2013

Töötan kodukohast 15 kilomeetri kaugusel. Tööl käin ühistranspordiga (liinibussiga). Sellest kuust suleti bussiliin, millega sain töölt koju. Nüüd polegi enam võimalik kuidagi koju saada, jalgsi käimiseks ka maa pikk. Kui lõpetan töösuhte, kas saan siis taotleda töötuskindlustushüvitist? Kuidas peaksin tööandjale lahkumisavalduse sõnastama? Olen sellel kohal töötanud kolm aastat.
Aitäh!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseajal töösuhte lõppemine, tähtaja möödumine).

Töötuskindluse seaduse (TKindlS) § 6 lõikes 2 on loetletud töösuhte lõppemise alused, mille puhul ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele:
1) töölepingu ülesütlemisel töötaja algatusel või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuja algatusel, välja arvatud töösuhte lõpetamisel töölepingu seaduse § 37 lõikes 5, § 91 lõikes 2 ja § 107 lõikes 2 nimetatud alustel;
2) töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3–8 nimetatud põhjusel või teenistuskohustuste rikkumise, usalduse kaotamise või vääritu teo tõttu;
3) poolte kokkuleppel.

Kui inimene võtab töötuna arvele ja ta on saanud töötasu vähemalt 12 kuul, siis on tal õigus saada töötuskindlustushüvitist, kui töösuhe lõpeb tööandja algatusel, kuid hüvitisele ei teki õigust, kui töösuhe lõpeb omal soovil või poolte kokkuleppel.

Teie küsimuses nimetatud ühiskondliku transpordi muudatused ei mahu põhjuste hulka, mille puhul tööandja oleks sunnitud Teiega töösuhet lõpetama, seega võiksite töölt koju jõudmise probleemist tööandjaga rääkida (või kohaliku omavalitsusega) ehk leiate koos mõne hea lahenduse nii, et ei peaks töösuhet lõpetama.