Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui tähtajaline tööleping lõpeb kuid kuulun ka korteriühistu juhatusse?05.10.2015

Tere,
Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele kui tähtajaline tööleping lõpeb?! Aga olen korteriühistu juhatuses. Tasu selle eest ei ole saanud ega saa ka.

Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Töötuna ei võeta arvele äriühingu (OÜ, AS) juhatuse liiget. Korteriühistu juhatuse liiget saab töötuna arvele võtta, kui ta ei saa juhtimise eest tasu.

Töötuna arvelevõetud isikul võib, olenevalt tema eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest, olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, kui ta vastab toetuse või hüvitise maksmiseks seadusega kehtestatud tingimustele.
Töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustega saate tutvuda töötukassa kodulehel : https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis
 

Küsimus: Mis aja jooksul pärast arvelt maha võtmist makstakse töötuskindlustuse hüvitis?22.09.2015

Võtsin end täna töötuna arvelt maha. Millal makstakse välja töötuskindlustuse viimane makse?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Töötuskindlustushüvitise väljamaksmine toimub alati eelmise kalendrikuu eest hiljemalt iga järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.
 

Küsimus: Kas tohin töötuna arvel oleku ajal minna endisesse töökohta kaheks päevaks asenduseks tööle, kas see on lubatud?17.09.2015

Tere,
Hetkel olen töötukassas arvel aga endine tööandja palus mul tulla asendama koolitusel olevat inimest. Hetkel ainult kaheks päevaks. Kas pean töötukassas oma arveloleku lõpetama ja millise töölepingu peaksin sõlmima asenduse ajaks?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Kui töötuna registreeritud inimene asub tööle, siis peab ta sellest kohe oma konsultanti teavitama. Tema arvelolek, samuti määratud toetuse või hüvitise maksmine, lõpetatakse tööle asumisele eelnevast päevast.
Lühiajalise töösuhte (lepingu vorm ei ole oluline) lõppemisel võib uuesti töötuna arvele võtta kohe järgmisel päeval, kui Te enam ei tööta. Töötukassa kontrollib töötamise registrist andmete õigsust.
Tähtajalise töösuhte lõppemise järel uuesti töötuna arvelevõtmisel saate esitada avalduse töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise maksmise jätkamiseks.
Kui olete töötuna arvel, siis võite kõikide küsimustega julgelt pöörduda oma konsultandi poole.
 

Küsimus: Kas saan töötuskindlustushüvitist kui olen osaühingu omanik, tasu ei maksa ja koondatakse teisest firmast, kus hetkel töötan?15.09.2015

Tere. Kas saan ennast töötuna arvele võtta ja taotleda hüvitist, kui:
- olen tegelikult OÜ omanik, aga tasusid ei saa ja juhatusse ei kuulu,
- töötan töölepingu alusel teises äriühingus, kus ees ootab koondamine.

Aitäh

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Alates 01.05.2014 jõustunud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Seega töötuna ei saa registreerida äriühingu juhatuse liiget.
Äriühingu osade või aktsiate omamine (omanik olemine) ei takista töötuna arvelevõtmist.
Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).
 

Küsimus: Kui kaua peale lepingu lõppemist võib olla töötuna registreerimata, et hiljem taotleda töötukindlustushüvitist?11.09.2015

Tere,

Küsimus järgnev: Mind vabastati töölt tervislikel põhjustel § 88 1. (1) ja mul on õigus saada töötukindlustus hüvitist. Kui kaua peale lepingu lõppemist võib inimene olla ilma tööta ja töötuna registreerimata, et hiljem taotleda töötukindlustushüvitist? Mitu kuud võib inimene sellega oodata, ei soovi kohe uuesti tööle asuda ega töötukindlustust saama hakata.

Tänan

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kui ta vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna registreerimisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõppenud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt TLS § 88 lg 1 p 1).

Üks kuu töötuskindlustusstaaži arvestatakse töötajale iga kalendrikuu eest, mil talle maksti tasu ja sellelt peeti kinni töötuskindlustusmakse.
 

Küsimus: Kas peaksin töötukassale teatama, kui tööturuteenuse osalemise ajal laekub minu kontole kunagi tuttavale antud laen?09.09.2015

Kui tööturuteenusel osalemise ajal tagastatakse mulle arveldusarvele varasemalt teisele inimesele antud võlg, kas siis see mõjutab töötukindlustuse maksmist ja kas sellest peaksin töötukassasse teatama?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Töötuskindlustushüvitise väljamaksmist ei mõjuta töötuna arveloleku perioodil saadud sissetulek, mis ei ole tasu töötamise eest.

Kui töötule on määratud töötutoetus (2015 aastal 4,01 €/päevas), siis peab ta töötukassat teavitama muudest sissetulekutest, mis ületavad 31-kordsest töötutoetuse päevamäära (124,31).
Muude sissetulekute hulka arvatakse nt. maksuameti poolt tulumaksu tagasimaksmine, kinnisvara müügist või rendist saadav tulu, ühekordne stipendium jms.
Kui töötutoetuse saaja sissetulek kalendrikuus ületab 124,31 €, siis peatatakse töötutoetuse maksmine 30 päevaks.
Järgmisel kalendrikuul jätkatakse töötutoetuse maksmist, kusjuures toetuse maksmise periood pikeneb 30 päeva võrra.
 

Küsimus: Kas on õigus saada töötuskindlustushüvitist kui pean lapsega koju jääma?19.08.2015

Tere,
isa on olnud lapsega vanemapuhkusel, kuid nüüd see lõppes ja isa peab Soome tööle naasma. Kuna laps on 1,5-aastane ja lasteaia kohta veel pole, peaksin lapse eest hoolitsema kuni tema lasteaeda minekuni. Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele kui lõpetan tööandjaga lepingu sellel põhjusel?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Töötuskindlustushüvitise määramise kohta töötuna registreeritud isikutele saate täiendavat infot töötukassa kodulehelt: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud ja esitanud töötuskindlustushüvitise avalduse;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna registreerimisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).

Omal soovil või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna registreerimisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.
 

Küsimus: Kas invaliidsuspensioni määramisega kaob töötuskindlustushüvitis?02.07.2015

Kas invaliidsuspensioni määramisega kaob töötuskindlustushüvitis?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Kui töötuna arvelevõetud isikule on määratud töötuskindlustushüvitis, siis seda makstakse tööotsingute toetamiseks kuni tööle asumiseni, kuid mitte kauem, kui määratud perioodi lõpuni.

Invaliidsuspensioni maksmine ei mõjuta töötuskindlustushüvitise maksmist.
 

Küsimus: Kas vastab tõele, et koondamise järgselt töötuna arvele võtmisel piisab kolmel kuul veebis päeviku täitmisest?05.05.2015

Tere!
Olen kuulnud, et koondamise järgselt töötuna arvele võtmisel piisab esimesel kolmel kuul veebis päeviku täitmisest ja ei pea kohal vastuvõtul käima - ei leidnud aga sellekohast infot hetkel töötukassa lehelt, kas oskate anda viite, kas ja kus see kirjas on ning mis tingimustel?
Aitäh!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Koondatud isikud töötukassas ei erine nendest töötutest, kelle töösuhe lõppes mõnel muul põhjusel.

Kõik töötud peavad otsima aktiivselt tööd ja pöörduma töötukassasse nõustamisele kokkulepitud ajal. Lisaks isiklikule pöördumisele lubab seadus pöörduda töötukassasse ka individuaalses tööotsimiskavas kokkulepitud viisil
- telefoni teel või
- isiku tuvastamist võimaldava infotehnoloogilise lahenduse (iseteeninduse) kaudu.

Kõik töötuna arvelevõetud isikud võivad kolmel esimesel töö otsimise kuul või aktiivsel tööturuteenusel (nt tööpraktika, tööturukoolitus) või muudes töö leidmist soodustavates meetmetes osalemise perioodil, oma konsultandiga kokku leppida, et täidavad tööotsimispäevikut töötukassa iseteeninduse kaudu.

Loomulikult peaks töötul olema oskused ja võimalused iseseisvalt tööd otsida ja meie iseteeninduses ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID teenust kasutades. Oluline on, et kindlasti tuleb elektroonilise tööotsimispäeviku täitmine eelnevalt oma konsultandiga kokku leppida.

Töötu kohustused on kirjas tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 3 primm: https://www.riigiteataja.ee/akt/948762?leiaKehtiv
 

Küsimus: Kas töölt tervislikel põhjustel lahkumise korral on võimalik saada töötuskindlustushüvitist?25.02.2015

Tervist!
Olen antud töökohal töötanud ligi kaks aastat, töökoht on enamuses istuv, suurem osa tööpäevast möödub arvuti taga. Seetõttu on juba mõnda aega tagasi mind vaevama hakanud erinevad tervisehädad - peavalud, selja- ja õlavalud, silmade väsimus ja turse. Perearst on sellest teadlik (ja võib ka vastava tõendi vms kirjutada). Tahaksin antud töökohalt terviseprobleemide tõttu ära tulla, kuid hetkel ei ole mul uut töökohta, kuhu minna. Kas sellises olukorras on võimalik taotleda töötuskindlustushüvitist ja mis tingimustel? (Töötutoetuse saamisest ei oleks kasu, sest selle raha eest ei saa ma üürigi makstud, sel juhul peaksin jätkama praegusel töökohal ja valuvaigisteid vaikselt edasi võtma).
Ootan väga Teie vastust!

Lugupidamisega,

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele nt. koondamine, töösuhte lõppemine katseajal, tähtajalise töösuhte lõppemine või töösuhte lõppemine TLS § 88 lg 1 p 1 (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu) ja p 2 alusel (töövõime vähenemine).

Omal soovil või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.

Täpsema info saamiseks töölepingu lõpetamise üksikasjade kohta (nt. töövõime vähenemisel terviseseisundi tõttu) palume Teil pöörduda Tööinspektsiooni poole e-posti aadressil jurist@ti.ee