Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas töötuna arvel olles osaühingu loomine ja selle juhatuse liikmeks saamine mõjutab kuidagi töötustaatust?18.04.2017

Tere!

Kas töötuna arvel olles ja töötuskindlustushüvitist saades osaühingu loomine ja selle juhatuse liikmeks saamine mõjutab kuidagi töötustaatust või siis töötuskindlustushüvitise saamist? Kas võimalik dividenditulu saamine mõjutab kuidagi töötuskindlustushüvitise saamist ja/või suurust?

Tänan vastamast!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui inimene on äriregistri andmete alusel äriühingu juhatuse liige, siis teda ei saa töötuna registreerida või tema töötuna arvelolek lõpetatakse äriregistris juhatuse liikmena registreerimisele eelnevast päevast.
Töötutoetust või töötuskindlustushüvitist makstakse ainult töötuna registreeritud inimesele, kui ta vastab toetuse või hüvitise maksmise tingimustele.
Dividenditulu saamine ei mõjuta töötuskindlustushüvitise maksmist, kui isik on töötuna arvel ja täidab individuaalses tööotsimiskavas kokku lepitud tööotsingute tingimusi.
 

Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise maksmist või selle suurust mõjutavad saadav dividenditulu, üüritulu, autoritasu?13.04.2017

Tere
Olen töötuna registreeritud isik ja mulle on määratud töötuskindlustushüvitis. Tekkinud on küsimus - kas töötuskindlustushüvitise maksmist või selle suurust mõjutavad töötuskindlustushüvitise saamise perioodil saadav:
1) dividenditulu
2) üüritulu
3) autori- või litsentsitasu

Minu töötuna registreerimisprotsessi käigus küsis konsultant, kas saan muud tulumaksuga maksustatavat tulu. Mis on selle küsimuse eesmärk?
Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui olete töötukassa klient, siis eelistame vastata konkreetsetele küsimustele e-posti teel - privaatsemalt. Vastan Teie küsimustele, kuna teema võib huvi pakkuda paljudele.

Dividenditulu, üüritulu, autori- või litsentsitasu saamine ei mõjuta töötuskindlustushüvitise maksmist, kui isik on jätkuvalt töötuna arvel ja täidab kokku lepitud tööotsingute tingimusi.

Kui isik asub tööle töölepinguga, võlaõigusliku lepinguga või avalikus teenistuses, siis tema töötuna arvelolek ja töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse.
Vastavalt autoriõiguse seaduse § 48 lg-le 3 ja lg 4 kohaldatakse olemasoleva teose kasutamise korral autorilepingule võlaõigusseaduses litsentsilepingu kohta sätestatut ning uue teose loomise ja kasutamise korral kohaldatakse autorilepingule võlaõigusseaduses töövõtu kohta sätestatut.

See tähendab, et juba olemas oleva teose kasutamise korral töötuna arvelolekut ega töötuskindlustushüvitise maksmist ei lõpetata.
Uue teose loomiseks tellimuse täitmisel töötuna arvelolek ja töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse ja töötamine registreeritakse töötamise registris.

Töötukassa konsultant on kohustatud igal kohtumisel saama kinnituse, et töötu ei ole tööle asunud.
 

Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise lõppedes on võimalik töötukassas arvele jääda juhul kui ei ole veel tööd leitud?31.03.2017

Kas töötuskindlustushüvitise lõppedes on võimalik töötukassas arvele jääda juhul kui ei ole veel tööd leitud?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuna arvelolek lõpetatakse, kui töötu asub tööle või kui ta ise soovib tööotsingud töötukassa kaudu lõpetada.
Töötuna arvelolek lõpetatakse ka siis, kui töötu ei täida tööotsingute tingimusi ja ei pöördu kokkulepitud ajal vastuvõtule.
Töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamine ei ole töötuna arveloleku lõpetamise aluseks.
 

Küsimus: Kas passiivse äriühingu juhatuse liige saab teiselt töökohalt koondamisel ka töötuskindlustushüvitist?21.02.2017

Tere,
Olen äriühingus juhatuse liige, mis on küll passiivne ja ei toimeta juba pikemat aega, küll aga käin tööl, kuid on teada et tuleb koondamis teade.
Kas mul on õigus saada töötuskindlustushüvitist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud juhatuse liige
Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).
Kuid äriühingu juhatuse liiget praegu kehtiva seaduse alusel töötuna arvele võtta ei saa. Äriühingu osade või aktsiate omamine (omanik olemine) ei takista töötuna arvelevõtmist.
Alates 01.05.2014 jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mille järgi ei saa töötuna registreerida isikut,
kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja
või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht (Äriregistri andmete alusel). Arvelevõtmise tingimustega saate tutvuda meie kodulehel:
https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine
 

Küsimus: Kas juhatuse liikme lepingu lõpetamisel on õigust töötu staatusele ja töötu abiraha saamisele?21.02.2017

Tere,
10.2.17 lõppes mul juhatuse liikme leping. Leping lõpetati omanike poolse initsiatiivi alusel enne lepingus fikseeritud tähtaega. Kas mul on õigus töötuks registreerimisele ja töötu abirahale? Milline on abiraha määr?
Tänan ette kiire vastuse eest.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud juhatuse liige
Praegu kehtiva seaduse alusel ei saa töötuna registreerida äriühingu juhatuse liiget. Äriühingu osade või aktsiate omamine (omanik olemine) ei takista töötuna arvelevõtmist.
Alates 01.05.2014 jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mille järgi ei saa töötuna registreerida isikut,
kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja
või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.
Saadan Teile pikema vastuse e-postiga.
 

Küsimus: Mis aja jooksul pärast koondamist pean ennast töötuna arvele võtma töötuskindlustushüvitise saamiseks?12.12.2016

Olin 3 aastat lapsehoolduspuhkusel. Tööle naastes koondati. Staaži ettevõttes üle 15 aasta. Mis aja jooksul pean ennast töötuna arvele võtma töötuskindlustushüvitise saamiseks? Mis võetakse töötuskindlustushüvitise arvestamisel aluseks, kui viimase 3-aasta jooksul töötasu ei ole saanud? Lisaks kui töötasin enne lapsehoolduspuhkusele jäämist ka töövõtulepinguga teises ettevõttes, kas töötuskindlustushüvitise arvutamisel lähevad nimetatud ettevõttest saadud tasud arvesse?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Seadused ei kehtesta tähtaega kohustust, et inimene peaks ennast töötuna registreerima, see on vabatahtlik.

Kui töötasite firmas, kust Teid koondati, üle 10 aasta, siis makstakse Teile tööandja taotluse alusel kahe kuupalga ulatuses täiendavat koondamise kindlustushüvitist. Koondamishüvitise saamiseks ei pea Te ise avaldusi esitama, ei pea töötuna registreerima, hüvitis makstakse Teie kontole 3 nädala jooksul avalduse saamisest.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (perioodi pikendatakse lapsehoolduspuhkuse võrra);
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Töötuskindlustushüvitise arvutamisel võetakse aluseks maksuameti andmed ja töötasud, millelt on makstud töötuskindlustusmaksed.
Teile rakendatakse töötuskindlustushüvitise määramisel ooteperioodi (hakatakse maksma mitte varem, kui 60 päeva möödumisel koondamise päevast), kuna Teile makstakse täiendavat koondamise kindlustushüvitist kahe kuu töötasu ulatuses.

Töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustega saate täpsemalt tutvuda meie kodulehel : https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis
 

Küsimus: Kas tasu saamata MTÜ nõukogu liikmeks olemine on takistuseks töötuskindlustushüvitise saamisel?06.12.2016

Tere! Mul lõppes tähtajaline tööleping ning sooviks end töötuna arvele võtta ning teha ka avalduse töötuskindlustushüvitise saamiseks. Olen ühes MTÜ-s nõukogu liige (tasu selle eest ei saa) - kas see takistab töötuskindlustushüvitise saamist? Tänan!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuna ei saa registreerida äriühingu (OÜ, AS) juhatuse liiget.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse järgi ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Teiste juriidiliste isikute juhtimis- või kontrollorgani liikmeid, vastavalt tulumaksuseaduse §-le 9, keda eespool ei nimetatud (näiteks sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhatuse liige, äriühingu nõukogu liige või likvideerija jne) saab töötuna registreerida, kui nad ei saa juhatuse liikme kohustuste täitmise eest tasu.
 

Küsimus: Kas töötuna arvelt maha võtmiseks piisab vabas vormis avaldusest?31.10.2016

Kui ma soovin ennast arvelt maha võtta, siis kas piisab vabas vormis avaldusest? Ei ole seoses tööle asumisega.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud töötukassa klient
Avalduse töötuna arveloleku lõpetamise kohta võite saata oma konsultandile e-posti teel digiallkirjaga. Avalduses palume Teil põhjendada, mis põhjusel soovite töötuna arvelolekut lõpetada.
Avalduse saate kirjutada ka kohapeal igas töötukassa esinduses või saata paberikandjal posti teel.
 

Küsimus: Kas töötukassa maksab koondamishüvitist kui pensionär koondatakse?25.10.2016

Olen töötav pensionär ja mind koondatakse. Kas töötukassa maksab koondamishüvitist (staaž firmas üle 15 a), kuigi minu palgalt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui koondatud töötaja on töötanud firmas üle 10 aasta, on tal õigus täiendavale koondamise kindlustushüvitisele, mida makstakse tööandja poolt töötukassale esitatud avalduse alusel – kahe kuupalga ulatuses.
Koondamise kindlustushüvitise saamiseks ei pea töötuna registreerima, ei pea ise avaldusi kirjutama, võite kohe tööle asuda sobiva töö leidmisel ja hüvitist makstakse ka pensioniikka jõudnud inimestele.
Hüvitis makstakse otse Teie kontole kolme nädala jooksul tööandjalt taotluse saamise järel.
Koondamise kindlustushüvitise kohta leiate infot meie kodulehelt: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/koondamishuvitis
 

Küsimus: Kas on võimalus Norra sissetuleku järgi töötuskindlustust saada?30.09.2016

Olen töötanud Norras 6 kuud, viimane palgalipik saabub aga novembris. Kolin tagasi Eestisse ning ei jõua viimasele palgalipikule panga poolt templit võtta, kas on võimalus kuidagi Norra sissetuleku järgi töötuskindlustust saada?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Euroopas töötamist saab tõendada ainult vastava riigi tööturuasutuse poolt välja antud vormi U1 alusel.
Eestis töötuna arvelevõtmisel ja töötuskindlustushüvitise taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid:
- vorm U1 (välismaal kogutud töötuskindlustusstaaž);
- viimase töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument (lõpetatud tööleping, kus on sõnadega välja kirjutatud lõpetamise põhjus);
- andmed viimasel 12 kuul välismaal saadud töötasu kohta (nt palgalipik, millel panga kinnitus ei oma küll tähtsust).
Personaalselt Teid puudutavatele küsimustele vastame hea meelega, kui saadate kirja e-posti aadressile info@tootukassa.ee