Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui töötu keeldub talle sobivast tööst, siis kas Töötukassal on õigus inimene arvelt maha võtta?14.01.2016

Töötukassa kodulehel on kirjas taoline lause: "Töötuna arvelolek ei ole ajaliselt piiratud." Töötukassa konsultant ütles, et kui klient keeldub talle niiöelda sobivast tööst kolm korda, siis Töötukassa lõpetab tema arvel olemise. Kas neil on see õigus? Ning teine küsimus on Töötukassa poolt pakutavates koolitustes. Nende nõudmisel peab enne koolituse saamist töökoht juba olemas olema, kas see ei lähe loogikaga vastuollu?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

1) Töötu kohustused on toodud tööturuteenuste ja - toetuste seaduse § 3 primm : https://www.riigiteataja.ee/akt/948762?leiaKehtiv
Kui töötu ei täida individuaalses tööotsimiskavas kokku lepitud tööotsingute tingimusi, siis võidakse tema arvelolek lõpetada tööturuteenuste ja - toetuste seaduse § 7 lõikes 1 toodud tingimustel.

2) Missugust tööturuteenust (nt nõustamisteenused, tööpraktika, tööturukoolitus, tööharjutus, vabatahtlik töö jne) iga inimene töö leidmiseks kõige enam vajab, see lepitakse kokku töökeskse nõustamise käigus.
Info tööturukoolituste tingimuste selgitamiseks on avalikustatud meie kodulehel: http://www.tootukassa.ee/content/teenused/koolitused

Töötukassa ei avalikusta töötu isikuandmed ja töötu nõustamise andmeid avalikes portaalides. Kui Teil on küsimusi isiklikult Teile osutatavate teenuste või toetuste kohta, siis palume saata e-kiri aadressile info@tootukassa.ee
 

Küsimus: Kas oma osaühingust juhatusest taandamist peab mööduma ka mingi aeg, et saada töökohalt koondamise järel töötu abiraha?15.12.2015

Tere,
Mind ootab koondamine, tõenäoliselt esimesest jaanuarist. Peale selle olen ka ühe firma ainuomanik, juhatuse esimees, palka ma ei saa sealt. Sain teada, et kui ma olen juhatuse esimees, siis peale töökohalt koondamist töötukassast ma abiraha ei saa. Kui ma taandan ennast juhatuse esimehe koha pealt, kas siis on selleks ka mingi aeg, mis peab olema juhatuse esimehest taandamisest kuni minu praegusest töökohast koondamise hetkeni olema, et töötukassa saaks mulle maksta töötuabiraha minu praegusest palgast seadusega ettenähtud toetust.
Lugupidamisega

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Selgitan Teile töötuna arvelevõtmise protseduuri, kuid Teil on võimalik kõikide töötuna arvelevõtmise tingimustega täpsemalt tutvuda ka töötukassa kodulehe kaudu:
https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Äriühingu juhatuse liiget töötuna arvele võtta ei saa. Alates 01.05.2014 jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mille järgi ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Kui inimene ei tööta ja kui ta soovib kasutada oma tööotsingutel töötukassa abi, siis on tal võimalik esitada töötuna arvelevõtmise avaldus, kas isiklikult töötukassa esinduses või elektrooniliselt töötukassa iseteeninduse kaudu.
Seejärel töötukassa saadab päringu äriregistrisse, õppimise registrisse, töötamise registrisse ja teeb kindlaks, kas inimene vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele.

Kui inimene on töötuna registreeritud ja otsus selle kohta talle teatavaks tehtud - alles pärast seda asume menetlema tema avaldust töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise määramiseks.

Kui töötuna registreeritud inimene vastab töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise maksmiseks seadusega kehtestatud tingimustele, siis otsus rahalise väljamakse määramise kohta saadetakse kohe tema e-posti aadressile.

Vastame ka Teid isiklikult puudutavatele küsimustele, kui saadate e-kirja aadressile: info@tootukassa.ee
 

Küsimus: Kas välismaalt naasnud eesti kodanikul on lootust Töötukassa kaudu saada ettevõtlusalast koolitust?08.12.2015

Eesti Vabariigi kodanik elas aasta aega välismaal. Nüüd tuli perekondlikel põhjustel tagasi Eestisse. Esialgu sobivat tööd pole leidnud. Kas tal on õigus töötuna arvele võtta? (Käesoleval aastal töötas 8 kuud, viimased 3 kuud töötanud pole). Soov on hakata ettevõtjaks.
Kas on lootust Töötukassa kaudu saada ettevõtlusalast koolitust?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsija

Eesti Töötukassas saab töötuna arvele võtta igat Euroopa Liidu või Eesti kodanikku, kes ise töö otsimise sooviga meie poole pöördub, kui ta vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele.
Arvelevõtmise tingimustega saab täpsemalt tutvuda meie kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Kas ja missugust tööturuteenust (nt nõustamisteenused, tööpraktika, tööturukoolitus, tööharjutus, vabatahtlik töö jne) iga inimene töö leidmiseks vajab, lepitakse kokku töötu ja tema konsultandi vahel töökeskse nõustamise ja individuaalse tööotsimiskava koostamise käigus.
 

Küsimus: Kas koondamisel tuleb koondamishüvitiselt kinni pidada töötuskindlustusmakse (1,6%)?03.12.2015

Kas töötaja koondamisel tuleb koondamishüvitiselt kinni pidada töötuskindlustusmakse (1,6%) ja kas tööandja peab sellelt tasuma töötuskindlustusmakset (0,8%)?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud tööandja

Eestis tegeleb maksude kogumisega ja maksude maksmise kohta selgituste andmisega Maksu- ja Tolliamet. Info töötuskindlustusmakse kohta on avalikustatud ka Eesti Töötukassa kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/tootuskindlustusmakse
Töötaja töötuskindlustusmakset (1,6%) peavad maksma kõik töötajad, sh võlaõigusliku lepingu alusel töötavad inimesed ning avalikud teenistujad.
Töötuskindlustusmakset tuleb kinni pidada ja maksta töötajale makstud palgalt ja muudelt tasudelt (nt puhkusetasu).
Töötuskindlustusmakset ei maksta:
- töö- või teenistussuhte lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvituselt (nt koondamishüvitus, tööandjapoolse lepingutingimuste rikkumise tõttu töölepingu lõpetamisel ette- nähtud hüvituselt vms);
- töö- või teenistussuhte ebaseaduslikul lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvituselt ja viiviselt (nt töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamise korral individuaalse töövaidluse lahendamise seadusega ettenähtud hüvituselt);
- tööraamatu või lõpparve kinnipidamisel seadusega ettenähtud palgalt;
- sotsiaalmaksuseaduse §-s 3 nimetatud summadelt.

Töötuskindlustusmakset peab arvestama, kinni pidama ning Maksu- ja Tolliametile üle kandma tööandja. Kui tööandja peab töötuskindlustusmakset kinni töötaja, kes pole kindlustatu, palgalt, ei anna see isikule kindlustuskaitset ega õigust töötuskindlustushüvitisele. Samuti ei suurenda töötaja õigusi see, kui tööandja on töötuskindlustusmakse kinni pidanud summalt, millelt tegelikult ei pea töötuskindlustusmakset maksma (nt koondamishüvitiselt).
Sellisel juhul võib töötaja taotleda tööandjalt õigusliku aluseta kinni peetud maksete tagastamist ning tööandja saab taotleda Maksu- ja Tolliametilt enammakstud summade tagasimaksmist või tasaarvestamist maksukorralduse seaduses sätestatud korras.
Tööandja töötuskindlustusmakset (0,8%) peavad maksma kõik tööandjad kõigile töötajatele makstud tasudelt (kogu palgafond), sh ka vanaduspensionieas või ennetähtaegset vanaduspensioni saavatele töötajatele makstud tasudelt.
 

Küsimus: Kas FIE-l tekib töökohast koondamisel õigus töötuskindlustushüvitisele, kui FIE tegevus on sel ajal peatatud?11.11.2015

Tere!
Kui FIE-na tegutsev isik, kes töötab tööandja juures täiskohaga, peatab ajutiselt FIE tegevuse nt 6 kuuks, kas tal tekkib õigus koondamise korral töötuskindlustushüvitisele?
Tänan!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine.

Töötuna on võimalik arvele võtta isikut, kes ei tööta ja kes ei ole ettevõtja (äriregistri andmetel registreeritud FIE), kuid kes otsib tööd, soovib tööle asuda ja kes vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele. Töötuna arvelevõtmise tingimuste kohta saate täpsemat infot meie kodulehelt: https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine
 

Küsimus: Kas alaealine, kes ei käi koolis, saab ennast registeerida töötukassas?29.10.2015

Kas alaealine, kes ei käi koolis, saab ennast registeerida töötukassas?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Töötuna saab arvele võtta inimest, kes ei õpi, kes on vähemalt 16 aastane, kes otsib tööd ja kes soovib oma tööotsingutel kasutada töötukassa abi.
 

Küsimus: Miks pean maksma töötuskindlustusmakset, kui olen ka osaühingu osanik ja seetõttu nagunii töötuskindlustuskaitset ei saa?27.10.2015

Tervist olen osaühingu ainuomanik, töölepingut mul selles oü-s ei ole, aga töötan täiskohaga teises firmas (mille juhatusse ma ei kuulu). Kõik maksud on sellelt palgast kinnipeetud, kaasaarvatud töötukindlustusmaks. Miks ma pean seda töötukindlustust maksma kui seadusandlus ei luba mul töötuks jäädes töötuskindlustust taotleda (1,6% kuus on üsna suur raha kasvõi taskurahaks lapsele).

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud osaühingu omanik

Seaduse järgi tuleb töötaja töötuskindlustusmakset maksta töötajale makstud töötasult kuni vanaduspensioni ikka jõudmiseni.
Tööandja töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik tööandjad kõigile töötajatele makstud tasudelt.

Äriühingu omanikuks olemine ei takista töötuna arvelevõtmist. Töötuna ei saa arvele võtta äriühingu juhatuse liiget.

Töötuskindlustuse vahenditest makstakse ka selliseid hüvitisi, mille saamiseks ei pea töötuna registreerima, need on koondamishüvitis ja pankrotihüvitis.
Töötuskindlustushüvitise määramiseks peab vastama kolmele tingimusele:
1) olema töötuna registreeritud;
2) töötuskindlustusstaaži peab olema vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe peab olema lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).
 

Küsimus: Kas saan töötuskindlustushüvitist, kui tööandja peaks lõpetama lepingu, kuna lapse kõrvalt ma ei saa käia öövahetustes?15.10.2015

Töötan ametikohal, millega kaasneb öötöö. Kuni praeguse hetkeni tuli tööandja vastu võimaldades päevaseid vahetusi. Lapse kõrvalt pole võimalik. Kui tööandja lõpetab minuga töösuhte, kuna ma ei saa täita nende töötingimusi ja teha öövahetusi, kas mul on võimalik saada töökindlustushüvitist? Töötanud ametikohal 9 aastat. Tänud vastamast

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt. TLS § 88 lg1 p1-2, koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).

Töötuskindlustuse seaduse § 6 lõikes 2 on loetletud töösuhte lõppemise alused, mille puhul ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele:
1) töölepingu ülesütlemisel töötaja algatusel või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuja algatusel, välja arvatud töösuhte lõpetamisel töölepingu seaduse § 37 lõikes 5, § 91 lõikes 2 ja § 107 lõikes 2 nimetatud alustel;
2) töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3–8 nimetatud põhjusel või teenistuskohustuste rikkumise, usalduse kaotamise või vääritu teo tõttu;
3) poolte kokkuleppel.

Seega, kui võtate töötuna arvele ja viimane töösuhe lõppes näiteks töölepingu seaduse § 88 (töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel) lõike 1 punktis 1 (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu) või punktis 2 (töövõime vähenemine) toodud alusel ja kui Teil on täidetud ka töötuskindlustusstaaži nõue, siis vastate töötuskindlustushüvitise määramise tingimustele.
 

Küsimus: Kas on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui tähtajaline tööleping lõpeb kuid kuulun ka korteriühistu juhatusse?05.10.2015

Tere,
Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele kui tähtajaline tööleping lõpeb?! Aga olen korteriühistu juhatuses. Tasu selle eest ei ole saanud ega saa ka.

Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Töötuna ei võeta arvele äriühingu (OÜ, AS) juhatuse liiget. Korteriühistu juhatuse liiget saab töötuna arvele võtta, kui ta ei saa juhtimise eest tasu.

Töötuna arvelevõetud isikul võib, olenevalt tema eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest, olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, kui ta vastab toetuse või hüvitise maksmiseks seadusega kehtestatud tingimustele.
Töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustega saate tutvuda töötukassa kodulehel : https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis
 

Küsimus: Mis aja jooksul pärast arvelt maha võtmist makstakse töötuskindlustuse hüvitis?22.09.2015

Võtsin end täna töötuna arvelt maha. Millal makstakse välja töötuskindlustuse viimane makse?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Töötuskindlustushüvitise väljamaksmine toimub alati eelmise kalendrikuu eest hiljemalt iga järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.