Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas juhatuse liikme lepingu lõpetamisel on õigust töötu staatusele ja töötu abiraha saamisele?21.02.2017

Tere,
10.2.17 lõppes mul juhatuse liikme leping. Leping lõpetati omanike poolse initsiatiivi alusel enne lepingus fikseeritud tähtaega. Kas mul on õigus töötuks registreerimisele ja töötu abirahale? Milline on abiraha määr?
Tänan ette kiire vastuse eest.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud juhatuse liige
Praegu kehtiva seaduse alusel ei saa töötuna registreerida äriühingu juhatuse liiget. Äriühingu osade või aktsiate omamine (omanik olemine) ei takista töötuna arvelevõtmist.
Alates 01.05.2014 jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mille järgi ei saa töötuna registreerida isikut,
kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja
või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.
Saadan Teile pikema vastuse e-postiga.
 

Küsimus: Mis aja jooksul pärast koondamist pean ennast töötuna arvele võtma töötuskindlustushüvitise saamiseks?12.12.2016

Olin 3 aastat lapsehoolduspuhkusel. Tööle naastes koondati. Staaži ettevõttes üle 15 aasta. Mis aja jooksul pean ennast töötuna arvele võtma töötuskindlustushüvitise saamiseks? Mis võetakse töötuskindlustushüvitise arvestamisel aluseks, kui viimase 3-aasta jooksul töötasu ei ole saanud? Lisaks kui töötasin enne lapsehoolduspuhkusele jäämist ka töövõtulepinguga teises ettevõttes, kas töötuskindlustushüvitise arvutamisel lähevad nimetatud ettevõttest saadud tasud arvesse?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Seadused ei kehtesta tähtaega kohustust, et inimene peaks ennast töötuna registreerima, see on vabatahtlik.

Kui töötasite firmas, kust Teid koondati, üle 10 aasta, siis makstakse Teile tööandja taotluse alusel kahe kuupalga ulatuses täiendavat koondamise kindlustushüvitist. Koondamishüvitise saamiseks ei pea Te ise avaldusi esitama, ei pea töötuna registreerima, hüvitis makstakse Teie kontole 3 nädala jooksul avalduse saamisest.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (perioodi pikendatakse lapsehoolduspuhkuse võrra);
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Töötuskindlustushüvitise arvutamisel võetakse aluseks maksuameti andmed ja töötasud, millelt on makstud töötuskindlustusmaksed.
Teile rakendatakse töötuskindlustushüvitise määramisel ooteperioodi (hakatakse maksma mitte varem, kui 60 päeva möödumisel koondamise päevast), kuna Teile makstakse täiendavat koondamise kindlustushüvitist kahe kuu töötasu ulatuses.

Töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustega saate täpsemalt tutvuda meie kodulehel : https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis
 

Küsimus: Kas tasu saamata MTÜ nõukogu liikmeks olemine on takistuseks töötuskindlustushüvitise saamisel?06.12.2016

Tere! Mul lõppes tähtajaline tööleping ning sooviks end töötuna arvele võtta ning teha ka avalduse töötuskindlustushüvitise saamiseks. Olen ühes MTÜ-s nõukogu liige (tasu selle eest ei saa) - kas see takistab töötuskindlustushüvitise saamist? Tänan!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuna ei saa registreerida äriühingu (OÜ, AS) juhatuse liiget.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse järgi ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Teiste juriidiliste isikute juhtimis- või kontrollorgani liikmeid, vastavalt tulumaksuseaduse §-le 9, keda eespool ei nimetatud (näiteks sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhatuse liige, äriühingu nõukogu liige või likvideerija jne) saab töötuna registreerida, kui nad ei saa juhatuse liikme kohustuste täitmise eest tasu.
 

Küsimus: Kas töötuna arvelt maha võtmiseks piisab vabas vormis avaldusest?31.10.2016

Kui ma soovin ennast arvelt maha võtta, siis kas piisab vabas vormis avaldusest? Ei ole seoses tööle asumisega.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud töötukassa klient
Avalduse töötuna arveloleku lõpetamise kohta võite saata oma konsultandile e-posti teel digiallkirjaga. Avalduses palume Teil põhjendada, mis põhjusel soovite töötuna arvelolekut lõpetada.
Avalduse saate kirjutada ka kohapeal igas töötukassa esinduses või saata paberikandjal posti teel.
 

Küsimus: Kas töötukassa maksab koondamishüvitist kui pensionär koondatakse?25.10.2016

Olen töötav pensionär ja mind koondatakse. Kas töötukassa maksab koondamishüvitist (staaž firmas üle 15 a), kuigi minu palgalt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui koondatud töötaja on töötanud firmas üle 10 aasta, on tal õigus täiendavale koondamise kindlustushüvitisele, mida makstakse tööandja poolt töötukassale esitatud avalduse alusel – kahe kuupalga ulatuses.
Koondamise kindlustushüvitise saamiseks ei pea töötuna registreerima, ei pea ise avaldusi kirjutama, võite kohe tööle asuda sobiva töö leidmisel ja hüvitist makstakse ka pensioniikka jõudnud inimestele.
Hüvitis makstakse otse Teie kontole kolme nädala jooksul tööandjalt taotluse saamise järel.
Koondamise kindlustushüvitise kohta leiate infot meie kodulehelt: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/koondamishuvitis
 

Küsimus: Kas on võimalus Norra sissetuleku järgi töötuskindlustust saada?30.09.2016

Olen töötanud Norras 6 kuud, viimane palgalipik saabub aga novembris. Kolin tagasi Eestisse ning ei jõua viimasele palgalipikule panga poolt templit võtta, kas on võimalus kuidagi Norra sissetuleku järgi töötuskindlustust saada?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Euroopas töötamist saab tõendada ainult vastava riigi tööturuasutuse poolt välja antud vormi U1 alusel.
Eestis töötuna arvelevõtmisel ja töötuskindlustushüvitise taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid:
- vorm U1 (välismaal kogutud töötuskindlustusstaaž);
- viimase töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument (lõpetatud tööleping, kus on sõnadega välja kirjutatud lõpetamise põhjus);
- andmed viimasel 12 kuul välismaal saadud töötasu kohta (nt palgalipik, millel panga kinnitus ei oma küll tähtsust).
Personaalselt Teid puudutavatele küsimustele vastame hea meelega, kui saadate kirja e-posti aadressile info@tootukassa.ee
 

Küsimus: Kas mul on õigust töötuskindlustushüvitisele, kui pean töölt ära tulema, kuna lapsega ei saa ma selliseid pikki vahetusi teha?08.09.2016

Tere
Tean tingimusi, mille alusel makstakse töötuskindlustushüvitist ja tean, et seda ei maksta juhul, kui kestev tööleping omal algatusel üles öelda. Samas tekib mul selline küsimus:
Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel ettevõttes, kus olid 12-tunnised vahetustega tööpäevad, ka nädalavahetustel. Olles nüüd lapse üksikvanem, ei ole mul võimalik enam 12-tunniste vahetustega tööl käia ja töötada nädalavahetustel (kuna väljaspool lasteaia aega pole võimalik lapsele hoidjat võtta jne), siis olen ma sunnitud töölepingu üles ütlema vaid seetõttu, et tööaeg, mis mul enne lapsesaamist oli, mulle nüüd edasi enam ei sobi. See aga ei tähenda, et töökoht ise või amet mulle meeldinud ei oleks, seega olen ma sunnitud töölepingu ütlema üles ka endale vastumeelselt. Töötaks hea meelega firmas edasi, aga kahjuks lihtsalt ei ole see lapse kõrvalt enam võimalik.
Kas sellisel juhul siiski ei ole mul õigust töötuskindlustushüvitisele mingilgi moel? Mõistan, et ütleksin lepingu üles omaalgatuslikult, kuid rõhutan veelgi, et ei tee seda isegi meeleldi.
Kas on veel mõni lahendus?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud noor ema

Jah, Te olete õigesti aru saanud, et seadus ei anna õigust töötuskindlustushüvitise määramiseks omal soovil või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel.

Inimesel on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui tema viimane töösuhe on lõppenud töölepingu seaduse järgmiste sätete alusel:
- töötasu vähendamine töö mitteandmise korral;
- töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel;
- töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu ja töövõime vähenemine;
- koondamine;
- tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu;
- töölepingu lõpetamine kohtus või töövaidluskomisjonis.
 

Küsimus: Kas ma ei saagi töötuks vormistada, kui olen mittetöötava äriühingu juhatuse liige kuigi tasu ei saa?05.09.2016

Tere
Olen mittetegutseva ettevõtte juhatuse liige, kuid tasu ma selle eest ei saa. Samuti puudub mul sissetulek, kuna ei tööta. Töötukassa keeldub mind samal põhjusel vormistama töötuks. Kuidas oleks riigi abil võimalik taastada ravikindlustus? Kas töötukassa peab mind vormistama töötuks, sest otsin tööd vaatamata asjaolule, et olen ka juhatuse liiga?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud äriühingu juhatuse liige

Jah, 2016. aasta septembris kehtib tööturuteenuste ja –toetuste seaduse säte, mille järgi äriühingu juhatuse liiget töötuna registreerida ei saa.
Töötukassa tegevuse aluseks olevate seadustega saate tutvuda meie kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/tootukassaga-seotud-oigusaktid
Kuid töötukassa saab tasuta aidata igat inimest tema tööotsingutel ka ilma töötuna arvele võtmata, sest tänapäeval toimub töö otsimine peamiselt elektrooniliste tööportaalide kaudu. Töövahendus töötukassa portaalis: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised
Kõik inimesed saavad otsida, sorteerida ja tutvuda töötukassa kodulehel avaldatud tööpakkumistega ning sobivatele tööpakkumistele kandideerida.

Töötukassa iseteenindusse on võimalik sisse logida ID-kaardiga ennast tuvastades või mobiil-ID teenust kasutades: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
Iseteeninduses on võimalik igal inimesel koostada ja salvestada oma CV, siis on lihtne ühe klikiga leitud sobivatele tööpakkumistele kandideerida.
Karjäärinõustamine : https://www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaarinoustamine

Tasuta karjäärinõustamise päeva ja kellaaja võib iga inimene kokku leppida, kui helistab Tallinnas Lilleküla büroo infotelefonile 6348000,
mujal Eestis maakondliku esinduse infotelefonile: https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused

Ravikindlustusega tegeleb Eesti Haigekassa https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus
 

Küsimus: Kas töövõimetuslehe ajal makstakse ka töövõimetushüvitist kui ka töötu hüvitist?26.03.2016

Tere, mind koondati firmast hetkel kui olin töövõimetuslehel ja võtsin ennast töötuna arvele. Kas sellisel juhul töövõimetusleht veel kehtib ja makstakse töövõimetushüvitist kui ka töötu hüvitist?
Lugupidamisega

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud töötukassa klient

Lühike vastus Teie küsimusele on – jah.
Konkreetselt Teiega seotud küsimustele makstavate hüvitiste ja osutatavate tööturuteenuste osas vastame hea meelega, kui saadate kirja e-posti aadressile info@tootukassa.ee
 

Küsimus: Millised dokumendid peab esitama Töötukassasse juhul, kui jäin pikaajaliseks haigeks töötuna arvel oleku ajal?15.03.2016

Millised dokumendid peab esitama Töötukassasse juhul, kui jäin pikaajaliseks haigeks töötuna arvel oleku ajal? Kahjuks töötukassa infotelefoni teel vastuse ei saanud. Kas jätkatakse töötuskindlustuse hüvitise maksmist pikajalise haigestumise ajal, mille jooksul puudub võimalus kohe asuda tööle? Kas ma pean selle aja jooksul käima Töötukassa vastuvõtule?

Lugupidamisega ja vastuse ootel

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud töötukassa klient

Töötu personaalseid andmeid sisaldavatele küsimusele saame vastata ainult isiklikult, kui saadate kirja e-posti aadressile: info@tootukassa.ee
või kui esitate küsimuse töötukassa kodulehe lingi kaudu: http://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/esita-teabenoue
Töötu isikuandmeid ja individuaalset tööotsimiskava sisaldav teave ei kuulu avalikustamisele avalikus portaalis.