Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas palgatööl töötav isik, kes on ka FIE, saab koondamise korral võtta ennast arvele töötuna?04.11.2014

Tere!
Olen töövõimetuspensionär, FIE, mis juba mitu aastat ei ole tegutsenud (tuludeklaratsioonid esitatud nullidega). Alates 2013 töölepinguga tööl ja 22.11.14 koondamine.
Fie-na olen siiamaani arvel, kas mul on võimalust koondamise korral võtta ennast arvele ja saada mingit hüvitist?
Aga, kui ma Fie tegevuse lõpetan ja saan töötuna registreerida, siis kui palju tuleb töötuskindlustushüvitist?

Ette tänades,
ja vastust oodates.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Te olete õigesti aru saanud, et töötuna on võimalik arvele võtta inimest, kes ei tööta ja kes ei ole registreeritud ettevõtjana (FIE-na). Kui Te otsite tööd, kui Te olete valmis tööle asuma ja kui Te vastate töötuna arvelevõtmise tingimustele, siis on võimalik Teid töötuna arvele võtta. Arvelevõtmise tingimustega saate tutvuda meie kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul
3) kellega viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine).
Te saate ise e-maksuametist kontrollida, kas Teil on ikka olemas 12 kuud töötuskindlustusstaaži (kas olete saanud töötasu, millelt on makstud töötuskindlustusmaksed, vähemalt 12 kalendrikuul).

Töötuskindlustushüvitise suurus ühe kalendripäeva eest on alljärgnev protsent kindlustatu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust:
- 50% esimesest kuni 100. kalendripäevani;
- 40% 101-st kuni perioodi lõpuni.
Kindlustatul on õigus saada töötuskindlustushüvitist kuni tööle asumiseni - töötuna arveloleku perioodil (töötu otsib tööd ja pöördub töötukassasse kokkulepitud ajal),
kuid mitte kauem, kui:
- 180 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 1 kui 5 aastat;
- 270 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 5 kuni 10 aastat;
- 360 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 10 aastat või enam.
 

Küsimus: Kas asjaolu, et olen osaühingus osanik, takistab töötuks registreerimist?10.10.2014

Tere!
Saan aru, et äriühingu juhatuse liikmel pole õigust saada töötuskindlustuse hüvitist. Aga kuidas on osaühingu omaniku (osanikuga)? St kui olen hiljuti juhatuse liikme kohalt tagasi kutsutud (põhjuseks teises ettevõttes täiskohaga palgatöö), kuid olen endiselt üks osanikest? Kas see piirab õigust töötuskindlustuse hüvitisele?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Töötuna arvelevõtmine ja töötuskindlustushüvitise maksmine on kaks erinevat toimingut. Selgitan töötuna arvelevõtmise tingimusi ja töötuskindlustushüvitise maksmise tingimusi.

I. Töötuna arvelevõtmine : https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Töötuna on võimalik arvele võtta isikut, kes hetkel ei õpi ega tööta, kuid kes otsib tööd, soovib tööle asuda ja kes on valmis vastu võtma sobiva töö. Äriühingu juhatuse liiget töötuna arvele võtta ei saa. Äriühingu osade või aktsiate omamine (omanik olemine) ei takista töötuna arvelevõtmist.

Alates 01.05.2014 jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mille järgi ei saa töötuna arvele võtta isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.
Teised juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmed, vastavalt tulumaksuseaduse §-le 9, keda ei ole eespool nimetatud (näiteks sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhatuse liige, äriühingu nõukogu liige või likvideerija jne) saavad töötuna registreerida, kui nad ei saa juhtimise eest tasu ja kui nad esitavad selle kohta tõendi.

II. Töötuskindlustushüvitis: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseajal töösuhte lõppemine, tähtaja möödumine).

Omal soovil või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.
 

Küsimus: Kas kaugõppes täiskoormusega õppides saan võtta end töötuna arvele?03.10.2014

Tere, kas kaugõppes täiskoormusega õppides saan võtta end töötuna arvele?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Töötuna ei võeta arvele isikut, kes õpib õppeasutuses statsionaarses või täiskoormusega õppes.
Samas teeb seadus erandi ja lubab töötuna arvele võtta ülikoolis või rakenduskõrgkoolis täiskoormusega õppes õppiva isiku,
kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või viibib akadeemilisel puhkusel.
 

Küsimus: Kuidas makstakse koondamishüvitist kui olen töötanud aprillist ja nüüd koondatakse?03.09.2014

Tere,
Kuidas makstakse koondamishüvitist. Olen noor ning olen töötanud ettevõttes aprillist tänaseni. Tööandjalt tuli kiri, et tootmisüksus pannakse kinni ning koondatakse kõik tootmisüksuses töötavad inimesed. Leping on mul tähtajatu ja katseaeg läbi.
Sooviksin teada, kas tööandja on kohustatud maksma mulle ka mingit hüvitist.
Hetkel ei tea veel, millal tuleb koondamisteade, aga sooviks saada informatsiooni, mida sellises olukorras teha ja millised õigused mul on.
Tänan

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Koondamise korral peab tööandja maksma ühe kuupalga ulatuses koondamishüvitist.
Kui Te enam ei tööta, siis on võimalik Teid töötukassas töötuna arvele võtta.

Kui Te soovite oma tööotsingutel kasutada töötukassa abi, siis töötuna arvelevõtmise avaldust on võimalik esitada:
1) isiklikult töötukassa kohalikus osakonnas: https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused
2) töötukassa iseteeninduse kaudu: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
kuhu tuleks sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID teenust kasutades. Iseteeninduse kaudu avalduse esitamisel saate ise valida töötukassasse konsultatsioonile tulemiseks sobiva päeva ja kellaaja.
Töötukassasse pöördumisel tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Töötukassa esindused on avatud:
E, K, N 8.15 - 16.00 ja T 8.15 – 17.30 ning R 8.15 – 12.00
 

Küsimus: Kas ma saan lõpparve kui ettevõte läks pankrotti?12.06.2014

Tere. See firma, kus ma töötasin, läks pankrotti. Kas ma saan sealt koondamishüvitist, etteteatamisaja ja puhkuse kompensatsiooni raha? Ma töötasin seal firmas alla aasta aja. Mind koondati paragrahvide alusel TLS §89 lg2 ,TLS §100 lg1 ja TLS §100 lg5.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Töötukassa kaudu hüvitatakse pankrotistunud firma töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses.

Avalduse pankrotihüvitise taotlemiseks saab töötukassale esitada ainult pankrotihaldur, kes kogub kokku töötajate rahalised nõuded. Kui pankrotihaldur on esitanud taotluse ja menetluse läbiviimiseks ettenähtud dokumendid, vormistatakse töötukassa otsus ühe kalendrikuu jooksul, alates viimase menetlemiseks vajaliku dokumendi saabumisest.
Tööandja maksejõuetuse hüvitis makstakse töötaja pangakontole otsuse tegemisest 5 tööpäeva jooksul.
Täpsemat infot tööandja maksejõuetuse hüvitise kohta leiate meie kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/pankrotihuvitis
 

Küsimus: Kas saab end võtta töösuhte lõpetamisel arvele töötuna kui olen teises äriühingus juhatuse liige aga tasu ei saa?12.05.2014

Kas töötaja saab end võtta töösuhte lõpetamisel arvele töötuna juhul kui ta on teises äriühingus juhatuse liige aga seal palka/töötasu ei saa?

Juhul kui ei saa töötuna arvele võtta, kas siis on kohustus kinni pidada töötasust töötuskindlustusmakset?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Hea küsija

Töötuna arvelevõtmise kohta saate infot töötukassa kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Alates 01.05.2014 ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Muu juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmed, vastavalt tulumaksuseaduse §-le 9 (näiteks sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhatuse liige, äriühingu nõukogu liige või likvideerija jne) saavad alates 01.05.2014 töötuna registreerida, kui nad ei saa juhatuse liikme tasu ja kui nad esitavad tasu mittesaamise kohta tõendi.

Töötuskindlustusmaksete kohta saate infot: http://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/tootuskindlustusmakse

Töötaja (2%) töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik töötajad, sh võlaõigusliku lepingu alusel töötavad inimesed ning avalikud teenistujad. Töötuskindlustusmakse maksmise kohustus lõpeb vanaduspensionikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Tööandja (1%) töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik tööandjad kõigile töötajatele makstud tasudelt, sh ka vanaduspensionieas või ennetähtaegset vanaduspensioni saavatele töötajatele makstud tasudelt.
 

Küsimus: Kas töötuskindlustuse hüvitis laieneb ka töövõtulepingu- või käsunduslepinguga töötavale inimesele?21.03.2014

Kui lõpetati töösuhe töötaja omal soovil ja sellele järgnes 1 kuuline tähtajaline töövõtuleping teises asutuses, kas sellisel juhul on inimesel õigust töötuskindlustushüvitisele. Huvitab, kas töötuskindlustuse hüvitis laieneb ka töövõtulepingu- või käsunduslepinguga töötavale inimesele. Eelnev töösuhe kestis 16 kuud.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
töötuna ei võeta arvele inimest, kes töötab töölepingu alusel, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseajal töösuhte lõppemine, tähtaja möödumine).

Kui Te olete töötuna arvele võetud (keda ei võeta töötuna arvele lugege täpsemalt meie kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/keda-ei-voeta-tootuna-arvele),
siis on täidetud esimene tingimus hüvitise taotlemiseks.
Kui Teile on makstud töötasu, millelt on makstud töötuskindlustusmakseid vähemalt 12 kalendrikuul (36 kuu jooksul töötuna arvelevõtmisest), siis on täidetud teine tingimus hüvitise taotlemiseks.
Kui Teie viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on tähtajaline töötamine, siis Te vastate kolmandale tingimusele hüvitise taotlemiseks.
 

Küsimus: Kas on võimalik töötuna arvel olla ja saada töötuskindlustushüvitist, samas töötades juhatuse liikmena ilma endale (töö)tasusid maksmata?19.03.2014

Kas juhatuse liikmel (ja ainuosanikul) on õigus saada töötuskindlustushüvitist, kui ta samaaegselt (töötuna arvel olles) töötab oma ettevõttes edasi (n juhatuse liikmena) eesmärgiga, et tulevikus ettevõtte käive kasvab ja isik suudab tulevikus endale (töö)tasu maksta?
Isikul on praeguseks töötuskindlustusstaaži 12 kuud ja viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.
Kas on võimalik töötuna arvel olla ja saada töötuskindlustushüvitist, samas töötades juhatuse liikmena ilma endale (töö)tasusid maksmata?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere.
Töötuna arvelevõtmine ja töötuskindlustushüvitise maksmine toimub töötukassas erinevate seaduste alusel.
Täna (19.03.2014) kehtiva tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel saab töötuna arvele võtta isikut, kes on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, kuid kes ei saa firma juhtimise eest tasu ja kes töötuna arvelevõtmisel esitab töötasu mittemaksmise kohta tõendi ja kes otsib aktiivselt tööd ja on valmis koheselt tööle asuma.

Kas inimesel on õigus töötuskindlustushüvitisele, selgub alati konkreetse menetluse käigus.
 

Küsimus: Kas töötukassa konsultandil on õigus küsida, mis raha eest inimene ostab rohtusid ja mis haigus tal on ja kellega ta elab?18.02.2014

Inimene on keskmise puudega ja hiljuti koondatud. Sissetulekuks hetkel töötuabiraha ja invaliidsuspension ning konsultant teab seda, siis kas töötukassa konsultandil on õigus küsida, mis raha eest see inimene ostab rohtusid ja mis haigus tal on ja kellega ta elab?
Tänan vastajat

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,

eraelulisi ja delikaatseid isikuandmeid sisaldavatele küsimusele saame vastata individuaalselt ainult Teile, kui saadate kirja e-posti aadressile: info@tootukassa.ee

või kui esitate küsimuse töötukassa kodulehe lingi kaudu: http://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/esita-teabenoue

Inimeste isikuandmeid sisaldav teave ei kuulu avalikustamisele avalikus portaalis.
 

Küsimus: Kuidas kokku leppida töötukassa kohustuslik visiit, et saaksin 28 päeva Eestist ära käia?20.12.2013

Tere!
Kas on mul õigus minna reisile, mis kestab 28 päeva, kui olen Töötukassas arvel ning saan töötuskindlustusrahasid? Kas mul on õigus paluda visiite eelmise kuu lõppu ning järgmise kuu algusesse, et täita 30 päeva jooksul tehtava visiidi kohustus?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
tööotsimiskava täitmise osas peaksite eelnevalt kokku leppima oma konsultandi poole pöördudes.