Kindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kindlustusseltsil on õigus nõuda juhilt hüvitis kui avarii põhjustati rendiautoga?29.09.2018

Tere
Aprillis toimus liiklusõnnetus parkimisplatsil, kus sõiduk (rendiauto) mida juhtis minu poeg, sõitis otsa pargitud autole. Poeg lahkus liiklusõnnetuse toimumiskohalt, kuna ise ei ole seda märganud. Tema suhtes oli algatatud täitemenetlus, mille käigus kohtuotsusega oli määratud trahv. Kindlustusselts, kus rendiauto oli kindlustatud, hüvitas teise inimese kahjustatud auto eest remonditasu ja nõuab selle minu pojalt tagasi. Kindlustusselts viitab, et sõiduki valdajaks oli minu poeg, kuid tegelikult auto omanik on hoopis rendifirma. Rendifirmaga sõlmitud lepingus oli määratud juhi omavastutus. Kas kindlustusseltsil on õigus nõuda hüvitis pojalt ja kuidas seda saab vaidlustada?
Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandjal, kes on hüvitanud kahju põhjustaja eest tema tekitatud kahju, on tagasinõude õigus kahju põhjustaja vastu liikluskindlustuse seaduses sätestatud juhtudel. Muu hulgas on kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt. Asjaolu, et kahju põhjustati rendiautoga, tähendust ei oma.

Praktikas on väga harvad juhud, kus inimene ei märka või saab väita, et ei märganud liiklusõnnetuse põhjustamist. Kui sündmuskohalt lahkumise eest on määratud trahv, siis võib arvata, et ta on õigusvastaselt ja süüliselt sündmuskohalt lahkunud.

Tagasinõude vaidlustamiseks tuleb Teie pojal läbi mõelda, millele tuginedes ta on seisukohal, et tagasinõue ei ole õige. Peale seda tuleb kindlustusandjale esitada vastuväide ja oma seisukohti selgitada. Kui kokkuleppele ei jõuta ning Teie poeg on jätkuvalt seda meelt, et tagasinõue ei ole õige, saab püüda vaidlust lahendada liikluskindlustuse lepitusorganis, vt https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas kindlustusseltsil pole kohustust teha ekspertiisi ja saab keelduda lihtsalt 2 foto põhjal?29.09.2018

Toimus veeavarii, põhjustaja ülemise korruse naabri veetorustik. Kindlustusselts keeldub kahju hüvitamast, tuues ettekäändeks halva ehituskvaliteedi. Millised dokumendid peab kindlustuseselts antud juhtumi menetlemisel täitma? Mulle esitati e-kiri, ühe lausega "kahju ei hüvitata, kuna tegemist halva ehituskvaliteediga" kas see ongi kõik?
Eeldan, et vormistatakse kohapeal käinud "eksperdi" ülevaatus akt ja selle põhjal koostatakse lõplik akt, kus tuuakse välja mis põhjusel antud kahju hüvitatakse või mitte.
Olen küsinud kogu dokumentatsiooni, mille peale esitati kohapeal tehtud fotod, kindlustuspoliis, 4 e-kirja.
Kas kindlustusseltsil pole kohustust teha ekspertiisi? Otsus tehakse lihtsalt fotode põhjal? Kuidas üldse saab halba ehituskvaliteeti tuua põhjenduseks, kui toimus veeavarii? Avarii tulemusena kukkusid maha keraamilised plaadid. Kui plaadid seisavad 10 a seinas, kas siis on tegu halva ehituskvaliteediga või mitte? Kui plaat kukub ära avarii hetkel, kas siis saab üldse hakata menetlema, paigalduse head või halba paigaldust?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab selgeks tegema hüvitise maksmise kohustuse ja kahju suuruse. Nende asjaolude selgekstegemiseks ei ole tingimata tarvis eraldi dokumendina vormistatud eksperdihinnangut. Kindlustusandja peab oma otsust põhjendama.

Arvestades Teie küsimuse üksikasjalikkust, soovitan kindlustusandjaga läbi rääkida. Kui kokkulepet ei saavuta ning olete jätkuvalt arvamusel, et kindlustusandja otsus ei ole õige, siis pöörduge vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, vt http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kui kindlustus korvab kannatanule kahjud, siis kas kindlustus nõuab minult kahjude hüvitamist?27.09.2018

Tere. Põhjustasin tagurdades parkivale autole sisse sõites õnnetuse. Kui kindlustus korvab kannatanule kahjud siis kas kindlustus nõuab minult kahjude hüvitamist?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Teie liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab Teie eest kannatanule tekitatud kahju, siis tavaliselt ei esita kindlustusandja tagasinõuet. Teie vastutus ongi kindlustatud ehk Te olete selle eest kindlustusmakset maksnud, et kindlustusandja Teie eest kahju hüvitab.

Liikluskindlustuse seaduses on sätestatud erijuhud, mil kindlustusandjal on õigus kahju tekitajale või kindlustuskohustusega isikule tagasinõue esitada. Näiteks võib kindlustusandja esitada tagasinõude, kui põhjustaja oli joobes. Samuti võib kindlustusandja esitada tagasinõude siis, kui kahju tekitaja lahkus kahju sündmuskohalt sellest nõuetekohaselt teavitamata või vormistamata.
 

Küsimus: Kas kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse kahju, mis tekib, kuna sõidukit ei saa kasutada?27.09.2018

Liiklusõnnetus toimus septembri keskpaigas, kus liiklusreegleid eirates sõideti teisele autole ette. Avarii põhjustaja võttis süü omaks (mitte õnnetuse järgselt kohe, sest sai kehavigastusi, vaid hiljem). Mõlemal juhil on kehtiv liikluskindlustus. Kahju põhjustaja kindlustusandja ei tegele juhtumiga enne, kui juhtumi menetlemine politseis lõpeb (teatati, et otsuse jõustumiseni on aega novembrikuuni). Kas selle aja jooksul sõiduki mitte kasutamisest põhjustatava kahju hüvitab keegi? Ei ole ju mõistlik, et isik sõidukit mitme kuu jooksul kasutada ei saa.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandja ei hüvita kahju, mis tekib sellest, et juhtumis kahjustada saanud autot ei saa kuni selle parandamiseni kasutada.

Kindlustusandja peab tegema otsuse kahju hüvitamise kohta kohe, kui on selleks vajalik teave, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul nõude esitamisest. See tähtaeg lükkub edasi, kui kindlustusjuhtumi kohta on algatatud tsiviilkohtu-, kriminaal-, väärteo- või lepitusmenetlus ja menetluses tuvastatavatel asjaoludel on oluline tähtsus kahju hüvitamise kohustuse olemasolu või ulatuse seisukohalt. Kindlustusandja peab selgitama, mis asjaoludel on oluline tähtsus.

Kui sõiduk oli isikule vajalik või kasulik, eelkõige tema majandus- või kutsetegevuseks või tööks, saab kahju tekitajalt nõuda kahjuhüvitisena samaväärse sõiduki kasutamise kulusid kahjustatud sõiduki parandamise või uue muretsemise aja jooksul.
 

Küsimus: Kas kindlustus võib maksmisest keelduda põhjusel, et tegemist oli liiklusreeglite tahtliku rikkumisega vms?27.09.2018

Tere,
Põhjustasin jalgrattaga sõites liiklusõnnetuse, kui sõitsin mööda kõnniteed ja ei märganud kõrvalteelt lähenevat autot. Sõlmitud on eluaseme vastutuskindlustus, mis peaks kahjud katma. Kas kindlustus võib maksmisest keelduda põhjusel, et tegemist oli liiklusreeglite tahtliku rikkumisega vms.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

On tavaline, et vastutuskindlustuse lepingu alusel ei hüvitata tahtlikult tekitatud kahju. Samas, Teie küsimuse tekstist ei nähtu, et oleksite kahju tahtlikult tekitanud.

Vaadake on kindlustuslepingust järgi – kas ja mis tingimused on lepingus kokku lepitud liiklusõnnetuse läbi kahju tekitamisel. Vajadusel pöörduge kindlustusandja poole, selgitage olukorda ja küsige kindlustusandalt nõu.
 

Küsimus: Mida teha, kui kindlustus ei soovi korvata omavastustust ja ei usu minu avarii selgitust ja fotosid?19.09.2018

Tere.
Sõitsin Norras otsa mägrale. Teadmatusest ei teatanud kohalikule politseile intsidendist vaid helistasin oma kasko kindlustusse. Kindlustus ostetud läbi vahendusfirma. Nüüd raiub kindlustus, et tegemist pole otsasõiduga loomale vaid kivile, äärekivile mis iganes. Kuigi piltidel paistavad selgelt kahjustatud kohas looma karvad. Ja nad ei soovi korvata omavastustust kuigi mul ostetud kasko, kus loomaga kokkupõrke omavastustus 0%. Lisaks küsimus, kas kindlustusfirma võib nõuda kasutatud stange paigaldust, kuigi ma ei ole sellega nõus.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Te ei ole nõus kindlustusandja otsusega ja läbirääkimised kindlustusandjaga on luhtunud, siis on mõistlik pöörduda vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorganisse, vt http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan.

Kahju hüvitamise üksikasjad võivad olla kokku lepitud sõidukikindlustuse lepingus. Kui vastavaid kokkuleppeid ei ole, lähtutakse kahju hüvitamise üldreeglitest. Sõiduki taastamine kasutatud varuosaga on tavaline praktika, kui kasutatud varuosaga saab taastada sõiduki õnnetuse eelse seisu.
 

Küsimus: Kas omanik saab nõuda sõiduki taastamist, kui kulu selleks on turhinnaga võrdne?07.09.2018

Kui sõiduki väärtus ja taastamise väärtus on võrdsed, kas siis omanikul on õigus nõuda taastamist? Kas on mingi kindel piir märgitud kus on veel õigust nõuda taastamist?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kahju hüvitamisel saab asja omanik nõuda auto taastamise kulu hüvitamist, kui taastamise kulu on võrdne auto väärtusega peale taastamist. Erilistel juhtudel võib taastamise kulu olla auto väärtusest isegi suurem.

Sõidukikindlustuse lepingus on vastavad piirid ja see, kellel on vastava otsuse tegemise õigus eraldi kokku lepitud.
 

Küsimus: Kas kindlustusselt tohib kasutada remondifirma nõusolekuta talle saadetud infot (remondipakkumist)?07.09.2018

Tere!
Olen automüügi ettevõtte tegevjuht. Tegime kindlustusele kalkulatsiooni (koos piltidega) ja pakkumise sõiduki remondiks (kasko).
Kindlustusettevõte kasutas meie pilte ja kalkulatsiooni konkureeriva pakkumise saamiseks.
Küsimus: kas kindlustusselt tohib kasutada meie nõusolekuta talle saadetud infot? (meie pole kindlustusseltsiga lepingulises suhtes)

Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja kohustus on selgeks teha kahju suurus. Sõiduki kahjustumisel on kahju suuruseks vähim mõistlik kulu sõiduki taastamiseks. Selleks, et vähim mõistlik kulu välja selgitada, on aegajalt vaja saada sõiduki taastamise kulu hinnang mitmelt remondiettevõttelt.

Kuivõrd küsimuses ei ole kõik osapooltevahelise suhte asjaolusid toodud (näiteks, kas esindate kannatanut teavet kindlustusele saates), ei saa anda Teie küsimusele ühest vastust. Pigem tundub, et kindlustusandja tohib kasutada Teie tehtud fotosid ja kalkulatsiooni kahju suuruse kindlakstegemiseks.
 

Küsimus: Mida peaks tegema kui olen saanud alusetu kindlustushüvitise nõude?16.08.2018

Mida peaksin edasi tegema, kui olen saanud kindlustushüvitise nõude, kuid pole liiklusõnnetuses osalenud. Kirjas seisab, et tagasinõude aluseks on liikluskindlustuse seaduse § 57 lõige 1. Kuidas üldse saab keegi esitada selliseid nõudeid. Kas ei peaks olema liiklusõnnetus vormistatud ja tõestatud? Nii võiks ju igaüks esitada selliseid nõudeid.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse § 57 lõike 1 kohaselt esitab Eesti Liikluskindlustuse Fond tagasinõude kindlustuskohustusega isikule või sõiduki valdajale, kui kindlustusjuhtum põhjustati kindlustuslepinguta sõidukiga. On liikluskindlustuse fondi valik, kas esitada tagasinõue kindlustuskohustusega isikule (sõiduki omanik või sõiduki vastutav kasutaja liiklusregistri andmete järgi) või sõiduki valdajale (tavaliselt sõiduki juht).

Kui väidate, et ei ole liiklusõnnetuses osalenud, aga saite sellise tagasinõude, siis võib olla tegu olukorraga, kus Teile kuuluva sõidukiga, millel ei olnud kehtivat liikluskindlustust, põhjustati kahju. Liikluskindlustuse fond on kahju hüvitanud ja nõuab seaduse alusel seda Teilt tagasi.

Pöörduge tagasinõude esitaja poole, et esitada vastulause – tooge välja asjaolud, millele tuginedes väidate, et Teil ei ole kohustust seda tagasinõuet tasuda.
 

Küsimus: Kes vastutab, kui autol on kolm omanikku ja üks neist omavoliliselt sõites teeb avarii?18.06.2018

Autol on kolm omaniku ning autol puudub kindlustus. Üks omanik otsustab omavoliliselt autoga sõitma minna ning põhjustab kannatanutega ning vara hävimisega liiklusõnnetuse, siis kes võetakse vastutusele ja millisel määral?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liiklusreeglite rikkumise, sh kindlustuseta sõitmise ja teistele kahju tekitamise eest võetakse vastutusele sõiduki juht. Liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise eest karistatakse sõiduki juhti rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ehk kuni 400 eurot.

Kui liikluskindlustuseta sõidukiga tekitatakse kahju, siis selle kahju hüvitab kannatanule põhjustaja sõiduki viimati kehtinud liikluskindlustuse lepingu kindlustusandja või Eesti Liikluskindlustuse Fond. Peale kahju hüvitamist esitatakse tagasinõue sellele, kes on sõiduki omanik või vastutav kasutaja liiklusregistri andmetes. Kui sõidukil on liiklusregistri andmete järgi kolm omanikku, siis võib kindlustusandja nende hulgast valida, kellele tagasinõude esitab.