Mittetulundusühinguõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mitme inimese volitusega võib uue seaduse järgi KÜ liige hääletada KÜ üldkoosolekul?19.03.2018

Mitme inimese volitusega võib uue seaduse järgi KÜ liige hääletada KÜ üldkoosolekul? Kui liige ei saa osaleda üldkoosolekul, kas tal on õigus saada e mailile protokolli? Kas protokollija võib olla juhatuse liige? Kuhu pöörduda, et korteriühistu koosolek tunnistada ebaseaduslikuks, kuna hääled korjati pärast.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Volituste arv ühe isiku lõikes ei ole seaduses piiratud. Soovi korral võib isikute ringi piirata põhikirja või korteriomanike omavahelise kokkuleppega (viimane eeldab 100%-list nõusolekut). KrtS § 22 lg 1 sätestab, et korteriomanike üldkoosolekul annab iga korteriomand ühe hääle. Korteriühistu põhikirjaga võib ette näha, et igal korteriomanikul on üks hääl sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust või et häälte arvu määrab korteriomandi kaasomandi osa suurus.

Kui liige teatab, et ta soovib asjaajamist ja kogu infot e-kirja teel, siis tuleb kogu nõutav teave edastada e-kirja teel. Kui teavitust tehtud ei ole, siis hea usu, läbinähtavuse ja teabe saamise õiguse põhimõtetest lähtuvalt viisakas vormis saadetud palvele võiks KÜ juhatus vastata.
KrtS 45 lg 3 alusel, võib korteriomanik juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek, või esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või nelja nädala jooksul taotluse esitamisest arvates, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama

Protokollija võib olla juhatuse liige.

Korteriühistu organi otsuse kehtetuks tunnistamise nõude esitamise tähtaeg on 60 päeva otsuse vastuvõtmisest arvates (KrtS 29 lg 3). Kehtetuks tunnistamise ja tühisuse tuvastamise nõue lahendatakse kohtus. Samas on oluline eristada, kas koguti allkirju koosoleku (mida tegelikult ei toimunud või rikuti selle kokkukutsumise korda) protokollile või korteriomanike otsusele, mis on uus lubatud viis otsuste vastuvõtmiseks.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas MTÜ volinik tohib samaaegselt kuuluda juhatusse?12.01.2018

Kas MTÜ volinik tohib samaaegselt kuuluda juhatusse?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Mittetulundusühingute seadus ei keela volinikul olla samal ajal juhatuses. Vt § 26.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas mul on võimalik juhatuse liikme kohalt tagasi astuda, kui MTÜ üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline?27.11.2017

Tere. Olen MTÜ (mis on ühtlasi usuühing) juhatuse liige. MTÜ üldkoosolekule ei kogune piisavat arvu liikmeid. Kas mul on võimalik juhatuse liikme kohalt tagasi astuda?
Ette tänades

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eeldan, et koosolekul soovisite otsustada Teie juhatuse liikmena jätkamist. Kui muid küsimusi, siis on korduskoosolek otsustusvõimeline ka pärast seda kui üle poole kvoorumist kokku ei tule.

Kui soovite astuda tagasi juhatuse liikme kohalt, tuleb teid valinud organile esitada ülesütlemise avaldus (alus äriseadustik § 184 lg 7). Põhjendama ei pea. Kui vastust ei järgne (st üldkoosolek peaks avalduse esitama äriregistrile Teiega seotud juhatuse liikme kande kustutamiseks), siis esitage avaldus äriregistrile ise. Äriregistrile esitage palve Teiega seotud juhatuse liikme kande kustutamiseks, kuna register tuleb viia vastavusse tegeliku olukorraga.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas korteriühistu juhatus võib vahetada raamatupidamisteenuse osutajat, isegi kui teenus kallineb?27.11.2017

Tere! KÜ juhatus on muutnud raamatupidamisteenuse osutajat ning selle kuu arvele on lisandunud uus rida raamatupidamisteenuse eest. Varasemalt tegi raamatupidamist meile eraisik, kuid nüüd tehti muudatus, mis tähendab ka arvel maksumuudatust ehk arve suurenes. KÜ koosolek pole otsust vastu võtnud ning maja elanikud ei olnud sellest isegi teadlikud. Kas KÜ juhatusel on õigus omavoliliselt selliseid otsuseid vastu võtta? Samuti tehti varasemalt töövõtuleping eraisikuga nii, et KÜ liikmed ei olnud asjast teadlikud, kuid tellitud revisjon andis õiguse juhatusele. Tekib küsimus, milliste otsuste tegemisel on vaja üldkoosoleku otsust ja milliseid otsuseid võib juhatus omavoliliselt teha?
Aitäh

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Üldkoosoleku pädevus on reguleeritud mittetulundusühingute seaduse § 19. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
3) volinike valimine ja tagasikutsumine;
4) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
5) majandusaasta aruande kinnitamine;
6) mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
7) muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti;
8) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Raamatupidamisteenuse pakkuja vahetust eelnimetatud ei ole. Võimalik, et see on täpsemalt sätestatud KÜ põhikirjas, mis tuleb üle vaadata. Kui seal ka ei ole, on tegemist juhatuse liikme jooksvate kohustuste täitmisega ning see ei vaja üldkoosoleku otsust. Kehtib üldine põhimõte, et otsused oleksid mõistlikud ja kantud hea majandamise põhimõtetest. Kui üldkoosolekul on soov kaasrääkida kõikides rahalistes küsimustes, tuleb see sätestada põhikirjas või üldkoosolekul võtta vastu vastav otsus.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas saada vabaks tulundusühistu juhatuse liime kohustustest?17.10.2017

Tere!
Olen tulundusühistu juhatuse liige ja soovin sellelt ametikohalt vabaks.
Kuidas on see võimalik?
Tänades,

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Seega tuleb esitada lepingu ülesütlemise avaldus tulundusühistu üldkoosolekule. Soovitavalt võiks anda tähtaja, mis jooksul peab juhatuse liige registrikaardilt kustutatud olema.

Kui reaktsiooni ei järgne, on registrikanne muutunud ebaõigeks. Seejärel saab esitada lahkumisavalduse koos tõendiga, et üldkoosolekule on tagasiastumisest teada andnud, ning avaldus kustutada juhatuse liige registrikaardilt ka Äriregistrile. Registripidaja veendub tagasiastumises ja kustutab juhatuse liikme registrikaardilt.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas MTÜ liikmelisus võib olla kohustuslik - tegemist veetrassi kasutajatega?06.10.2017

Tere,
Kas MTÜ võib oma põhikirjas ette näha, et liikmelisus on kohustuslik? Nimelt oleme sunnitud KÜ reorganiseerima MTÜ-ks (ridaelamu, kõik boksid on eraldi kinnistud). Alles jääb ühine veetrass, mille liitumise ja veearvete esitamise/maksmise eest vastutaks MTÜ. Kas võib põhikirjas sätestada vastavalt MTÜ eesmärkidele ja ülesannetele, et kõik kinnistud, kes tarbivad vett olemasolevast liitumisest on kohustatud olema MTÜ liikmed ning tasuma vee eest esitatavaid arveid? Sisuliselt oleks tegu veeühistu mtü-ga.

Ette tänades!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Seaduse kohaselt on MTÜ isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine (MTÜS § 1 lg 1). Seega kedagi sunniviisiliselt liikmeks astuma panna ei saa.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas MTÜ võib sise-eeskirjaga kehtestada rahalisi trahve?15.09.2017

Tere. Olen liige MTÜs mis koondab enda alla maakonna jahimehed. MTÜ sisekorras on kirjas, et kui keegi meestest ei ole nõus MTÜ maja eest lund lükkama talvel, peab ta MTÜle maksma trahvi. Kas MTÜ võib sise-eeskirjaga kehtestada rahalisi trahve? Kas MTÜ liikmeid võib ilma lepinguta, näiteks võlaöigusliku lepinguta tasuta tööle rakendada?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

MTÜ on vabatahtlik ühendus, kus otsused võetakse vastu liikmete enamushäältega, st kui liikmed on nii otsustanud, siis järelikult on see olnud enamusele sobiv. Kui liikmele sisekord ei sobi, on tal võimalus lahkuda. Kui otsuse on võtnud vastu juhatus, saavad liikmed selle tühistada ning teha uue otsuse.

Küsimus võib tekkida sellest, kas leppetrahvi suurus on mõistlik ning kas leppetrahvi sanktsioon võib olla vastuolus hea usu põhimõttega, kuna ühenduses peab arvestama liikmete huvidega (tsiviilseadustiku üldosa seadus paragrahv 32). Seega võib olla, et säte on vastuolus eelviidatud sättega. Selle kindlaks tegemine on aga juba keeruline kohtuvaidlus.

Alternatiivne skeem oleks ilmselt see, et lumelükkamise teenus ostetakse sisse ning sellega kaasneb kulu, mida üheskoos kandma peab. Ilmselt üritatakse kulu vältida ning eeldatakse igaühe panust MTÜ tegemistesse.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas on võimalik Eestis registreerida MTÜ põhikiri inglise keeles, ning et ametlikuks suhtluskeeleks oleks inglise keel?07.09.2017

Tere, Asutatavasse MTÜ-sse kuulub liikmeid (kaasa arvatud juhatusesse) ka teistest EL maadest. Kas on võimalik Eestis registreerida põhikiri inglise keeles (kõigile arusaadav)? Ning kas Eestis registreeritud MTÜ ametlikuks suhtluskeeleks võib olla inglise keel?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eesti riigikeeleks on eesti keel, seega ei saa ametlikuks suhtluskeeleks olla inglise keel. Samuti peetakse äriregistrit eesti keeles. Lisaks juhatusele ja liikmetele on MTÜ tegevusest arusaamine (sh põhikiri) oluline ka kolmandatele isikutele, sh registripidajale. Aga kaaluge võimalust eesti-inglise keele paralleeltekstide kasutamist.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Millised on esimesed sammud korteriühistu loomiseks?29.08.2017

Tere. Me tahaks teha korteriühistu,millest peaksime alustama, meie majas on kuus korterit.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Esmalt tuleb kutsuda kokku KÜ asutamiskoosolek, st teha otsus asutada KÜ, valida KÜ nimi ja juhatus, vajadusel revisjonikomisjoni liikmed ja esimees, osamaks, kinnitatakse põhikiri, otsustatakse kulude jagamine. Otsus vormistatakse koosoleku protokollina (st kinnitatakse päevakord, valitakse protokollija ja koosoleku juhataja).

Täiendavate küsimuste korral või dokumentide ettevalmistamise sooviga kirjutage liina.karlson@themis.ee
 

Küsimus: Kas ma suvila ostuga ei saagi puurkaevu haldava MTÜ liikmeks?28.08.2017

Pärisin kinnistu, mille eelmine omanik oli kohaliku veeühingu (endine suvilakooperatiiv, mille liikmed kunagi ühiselt rajasid puurkaevu, pumbajaama ja veetrassi) asutajaliige. Juriidiline keha sellel veeühingul on MTÜ. Üllatuslikult selgitati mulle, et mul ei olegi sinna veeühingusse asja, sest MTÜ liikmelisus ei ole päritav. Tõsi, vesi on saadaval ka muud moodi, kuid küsimus on lõpuks ikkagi rahas. Sellel MTÜ-l on plaanis tegevus lõpetada ja vara (pumbajaama kinnistu) maha müüa ning jagada allesjäänud liikmete vahel saadav hüvitis laiali. Ehk kas sellele juhtumile on kohandatav mõni teine seadus, mis on ülimuslik antud juhul ja millega saaksin pärida ka osaluse veeühingus või ongi mulle antud vastus, et ei ole võimalik liikmeks saada (ja ka hüvitisest osa saada), juriidiliselt korrektne? Ca kümmekond aastat tagasi oli MTÜ oma üldkoosolekul vastu võtnud ka otsuse, et uusi liikmeid enam vastu ei võeta.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Teie kirjast saan aru, et olete pärinud kinnistu, mille pärandaja oli veeühingu asutajaliige ning kuulus selle MTÜ liikmete hulka.

Tulenevalt kehtivatest seadustest vastab tõele, et MTÜ liikmeks ei ole võimalik saada pärimise teel. Füüsilise isiku surma korral tema liikmelisus MTÜ-s lõpeb. Seega on praktikas üldjuhul tavaline, et õigusjärglust ei teki, kuna isiku surma puhul kõik õigused ning kohustused MTÜ liikmena lõpevad. Siiski soovitan läbi töötada konkreetse MTÜ põhikiri, mis võib sätestada erisusi teie kasuks.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.