Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui olen töötanud viimase tööandja juures 11 kuud tähtajalise lepinguga, mis nüüd lõpeb § 80 lg 1 alusel?03.12.2012

Tere,
kui olen töötanud viimase tööandja juures 11 kuud tähtajalise lepinguga, mis nüüd lõpeb § 80 lg 1 alusel ja tööandjal rohkem tööd pakkuda ei ole, kas mul on õigus töötuskindlustus hüvitisele ja kuidas seda arvestatakse? Varem töötasin teises firmas ja maksin ka makse, kuid kahe töökoha vahele jäi 2-3 kuud, kui ei käinud tööl, aga töötuks ka ei võtnud ennast.

Ette tänades.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).

Hüvitise suuruse arvutamiseks leitakse kõigepealt Teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Arvesse lähevad viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmaksed (maksuameti andmete alusel).
Üheksal töötamise kuul makstud tasude summa jagatakse arvuga 270 ning tulem ongi Teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Ühe kalendripäeva keskmise töötasu arvutamisel ei võeta arvesse Teile viimasel kolmel töötamise kuul makstud tasusid, samuti tasusid, millelt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset (nt koondamishüvitused, haigustoetused, lähetustasud jne).

Töötuskindlustushüvitise suurus ühe kalendripäeva eest on alljärgnev protsent kindlustatu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust:
- 50% esimesest kuni 100. kalendripäevani;
- 40% 101-st kuni perioodi lõpuni.
Kindlustatul on õigus saada töötuskindlustushüvitist kogu töötuna arvel oleku aja jooksul (töötu otsib tööd ja pöördub töötukassasse kokkulepitud ajal), kuid mitte kauem, kui
-180 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on lühem kui 56 kuud;
-270 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 56 kuni 110 kuud;
-360 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 111 või enam kuud.
 

Küsimus: Kuidas peaksin töötu abiraha saamiseks katseajal töösuhte lõpetama, kui tunnen, et see töö ei sobi mulle?20.11.2012

Tere!
Olen tööl katseajaga 4 kuud. Tunnen, et see töö ei sobi mulle. Mis tingimustel peaks töölepingu üles ütlema, et võtta ennast töötuna arvele ja saada töötuskindlustust? Kui ise lõpetan 15-päevase etteütlemisega töölepingu, kas siis on õigus töötuskindlustusele. Kui suur on summa, mida töötuna sellisel juhul makstakse? Kuidas oleks kõige õigem talitada, et saada töötu abiraha?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).

Omal soovil või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel on töötul võimalik taotleda töötutoetust, mille päevamäär käesoleval aastal on 2,11 €.
Kui töötu vastab töötuskindlustushüvitise määramiseks kehtestatud tingimustele, siis hüvitise suurus esimesel 100. päeval on 50% ja edasi, kuni määratud perioodi lõpuni 40% isiku keskmisest töötasust.
Rohkem infot leiate töötukassa kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11245
 

Küsimus: Kas on võimalik avalduse alusel lasta töötukassa raha kanda teise inimese kontole?16.11.2012

Tere,
kas on võimalik mingi avalduse alusel lasta töötukassa raha kanda teise inimese kontole (kui endal on konto arestitud)?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,

seaduse alusel saab toetusi ja hüvitisi maksta ainult selle isiku kontole, kelle nimele töötukassa otsusega toetus või hüvitis on määratud.
 

Küsimus: Kas pärast emapuhkust saan töötuna arvele võtta, kuigi olen uuesti lapseootel?16.11.2012

Tere,

olen kuni jaanuar 2013 emapuhkusel, samas ootan teist last, kes peaks sündima juuni 2013. Kas mul on võimalik end töötuna arvele võtta jaanuarist ja kas ma saan taotleda alustava ettevõtja toetust 4474 €? Äriplaan koostamisel.
Samuti, kas töötuna arvele võtmine mõjutab kuidagi minu emapalka?

Ette tänades,
K

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,

töötuna on võimalik arvele võtta inimest, kes ei õpi täiskoormusega õppes ja kes ei tööta (töösuhe on lõpetatud, mitte peatatud lapsehoolduspuhkuse ajaks).
Töötuna arvelevõetud inimesel, kes vastab tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 19 sätestatud tingimustele, on õigus taotleda ettevõtluse alustamise toetust vastavalt koostatud äriplaanile.
Vanemahüvitise kohta saate informatsiooni Sotsiaalkindlustusametist.
 

Küsimus: Kas koondatud pensionäril on ka õigus töötuskindlustushüvitisele?11.10.2012

Mind koondatakse alates 31.12.2012 §89 lg 1 alusel. Ka uut tööd ei pakuta. Olen pensionär. Kas ka mulle kehtivad töötuskindlustuse hüvitised. See on siis .... mitu kuud millise tasuga?
Lugupidamisega

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kui olete juba jõudnud pensioniikka (63a), siis ei ole võimalik Teid töötuna arvele võtta ega määrata töötuskindlustushüvitist, mida makstakse ainult töötuna arveloleku perioodil.

Kui olete töötanud Teid koondanud firmas üle 5 (10) aasta, on Teil õigus koondamise kindlustushüvitisele ühe (kahe) kuupalga ulatuses. Töötukassa maksab Teile hüvitise välja umbes ühe kuu jooksul tööandja poolt esitatud taotluse alusel.
 

Küsimus: Kas FIE-na tegutsemine on takistuseks põhitöökoha likvideerimisel töötuskindlustushüvitise saamiseks?01.10.2012

Tere!
Olen pika pideva tööstaažiga ning juhul, kui minu tööandja likvideeritaks või mind koondataks, oleks võimalus saada töötuskindlustushüvitist maksimumperioodi jooksul.
Siiski olen samal ajal teinud tööd ka füüsilisest isikust ettevõtjana, mis välistab töötuskindlustushüvitise.
Kas mul oleks õigus koondamishüvitisele ja töötuskindlustushüvitisele juhul, kui lõpetan tegevuse füüsilisest isikust ettevõtjana?
Aitäh!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Koondamise puhul maksab tööandja ühe kuupalga ulatuses koondamishüvitist. Kui olete selle tööandja juures töötanud üle 5 aasta, siis makstakse koondamise kindlustushüvitist töötukassa kaudu - tööandja taotluse alusel. Kindlustushüvitise saamiseks ei pea töötuna arvele võtma, ei pea avaldusi esitama, võib töötada, võib olla FIE - koondamise kindlustushüvitis laekub isiku kontole ühe kuu jooksul pärast koondamist.

Ettevõtjana registreeritud inimest ei saa töötuna arvele võtta.
Kui FIE tegevus on lõpetatud - saab töötuna registreerida.
Töötuna arvelevõetud isik saab taotleda töötuskindlustushüvitist.
 

Küsimus: Kas pärast ülikooli lõpetamist on õigus saada töötutoetust?24.09.2012

Tere!
Lõpetasin ülikooli selle aasta juunis, olles ise samal ajal selle õppeaasta (2011/2012) tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel. Kas mul on õigus ennast töötuna arvele võttes saada töötutoetust?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Õigus töötutoetusele on töötuna arveloleval isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega (mh täiskoormusega õppimine kõrgkoolis)
või muu tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 26 lg 4 loetletud tegevusega (nt kasvatanud alla 8-aastast last, olnud haiglaravil, olnud tööta püsivalt töövõimetuks tunnistamise tõttu jne) ja kellel puudub 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast suurem sissetulek (2012. aastal on 31-kordne töötutoetuse päevamäär 65,41 eurot).
Akadeemilisel puhkusel viibimise aega ei arvata töötutoetuse määramisel õppimise perioodi hulka.
Teie kirjas esitatud andmete alusel ei ole täidetud töötutoetuse saamise tingimused, kuna töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul viibisite akadeemilisel puhkusel ning töötuna arvelevõtmise korral puuduks Teil õigus töötutoetusele.
 

Küsimus: Kas peale lapsehoolduspuhkust saan töötuks registreerides töötuhüvitist?20.09.2012

Tere.
Olen lapsehoolduspuhkusel 1,5 a pisikesega. Enne dekreeti töötasin tähtajalise lepinguga, mis lõppes siis, kui läksin dekreeti. Nii olime leppinud kokku tööandjaga, kuna asusin tööle juba rasedana. Nüüd, kui minu lapsehoolduspuhkus saab läbi, tahan võtta ennast töötuna arvele. Kuidas see hakkab väljanägema? Kas ma saan töötuhüvitist?
Ettetänades,A.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (kindlustatul, kes kasutas eelnimetatud 36 kuu jooksul rasedus- ja sünnituspuhkust, lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, pikendatakse 36-kuulist perioodi puhkusel oldud aja võrra, kui sama aja kohta puuduvad töötuskindlustuse andmekogus andmed töötuskindlustusstaaži kohta);
3) kellega viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).

Kui Te soovite kasutada oma tööotsingutel töötukassa abi, siis töötuna arvelevõtmiseks tuleks isiklikult pöörduda Teile sobivaimasse töötukassa osakonda ja kaasa võtta:
-kehtiv isikut tõendav dokument;
-töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse taotlemise korral viimase töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument (tööleping või teenuse osutamise leping),
-töötuskindlustushüvitise taotlemisel tööandja tõend kindlustatule, kus on märgitud töösuhte alguse ja lõppemise kuupäevad, samuti rasedus- ja sünnituspuhkusel ning lapsehoolduspuhkusel viibimise perioodid.
Teenindame Teid:
E, K, N kell 8.15 - 16.00
T kell 8.15 – 17.30
R kell 8.15 – 12.00
Kas Teil töötuna on õigus töötuskindlustushüvitisele või mitte, otsustatakse Teie poolt töötuna arvelevõtmisel esitatud dokumentide ning töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel.
 

Küsimus: Kui pean töölt lahkuma seoses teise linna kolimisega, kas siis on mul õigus töötushüvitisele?04.09.2012

Majandusliku olukorra tõttu pidin kolima linnast A linna B. Minu töökoht oli linnas A. Olen lapsehoolduspuhkusel väiksema lapsega (1.6 a). Tegin tööle lahkumisavalduse seoses elukoha muutmisega. Küsimus oleks, et kas ma saan töötuhüvitist kui end töötuks võtan ning mille järgi seda määratakse ning mis summas. Olen üksikema kahe lapsega, vanem (6a) käib lasteaias nüüdseks linnas B. Ette tänades

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kui Te olete ise esitanud avalduse, siis on see omal soovil töösuhte lõpetamine ja töötuna arvelevõtmise korral ei ole õigust taotleda töötuskindlustushüvitist.

Töötuskindlustuse seaduse § 6 lõikes 2 on loetletud töösuhte lõppemise alused, mille puhul ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele:
1) töölepingu ülesütlemisel töötaja algatusel või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuja algatusel, välja arvatud töösuhte lõpetamisel töölepingu seaduse § 37 lõikes 5, § 91 lõikes 2 ja § 107 lõikes 2 nimetatud alustel;
2) töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3–8 nimetatud põhjusel või teenistuskohustuste rikkumise, usalduse kaotamise või vääritu teo tõttu;
3) poolte kokkuleppel.
Seega on töötajal õigus töötuskindlustushüvitisele töösuhte lõppemisel muudel, töötuskindlustuse seaduse § 6 lõikes 2 nimetamata alustel.

Töötuna arvelevõtmise korral on Teil kindlasti õigus töötutoetusele, mille suurus käesoleval aastal on 2,11 €/päevas.
 

Küsimus: Kui tähtajaline tööleping lõppes ja ma ei soovinud lepingut pikendada, kas mul siis ei olegi õigus töötuskindlustushüvitisele?16.08.2012

Tere,
Mul oli tähtajaline tööleping kestvusega 18 kuud. Nüüd olen töötuna arvel. Töötukassa ütles, et kuna mina ise lahkusin töölt (tähtajaline tööleping lõppes ja ma ei soovinud jätkata samas kohas), ei saa nad maksta töötuskindlustushüvitist, mis käib tähtajalise töölepingu kohta. Selle asemel määrati töötutoetuse päevamäär. Kui mul oli tähtajaline tööleping, kas see mõjutab töötuskindlustushüvitist, kui tähtajaline tööleping lõpeb, aga ei soovi tööd jätkata s.t tähtajalist töölepingut pikendada?
Ma arvan, et see ei tohiks mõjutada minu töötuskindlustushüvitist, kui ma ei soovi seal töökohas tööd jätkata ja lahkun töölt. Kuna tööleping lõppes kuupäevaga määratud päeval.
Lugupidamisega

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Isiklikult Teid puudutavatele küsimustele vastame e-posti teel: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12621