Küttesüsteemid

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kolmanda korruse kamina suitsutoru võib ühendada korstnasse, mille mõlemat lõõri kasutavad alumised korterid?18.12.2012

Elan kolmandal korrusel ja köök-toast läheb läbi kahe lõõriga tellistest korsten. Üks lõõr on ühenduses esimese korruse küttekoldega ja teine lõõr teise korruse küttekoldega. Kas ma tohin naabrite nõusolekul ühte nendest lõõridest, mis läbib minu kööki, ühendada oma kamina suitsutoru?

Vastus: Pepe Sussen, pottsepp, korstnapühkija, OÜ Potipoiss, www.potipoiss.ee, www.twitter.com/Potipoiss

Alustama peame Ehitusseadusest
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011197
§ 2. Ehitis, projekteerimine ja ehitamine

(4) Projekteerimine on:
1) ehitise või selle osa arhitektuurne ja ehituslik kavandamine;
2) ehitise tehnosüsteemide kavandamine;
3) ehitises kasutatava tehnoloogia kavandamine;
4) ehitise elueast lähtuv ehitise nõuetele vastava kasutamise ja hooldamise tehnomajanduslik hindamine.
(5) Projekteerimise tulemuseks on ehitusprojekt.
(6) Ehitamine on:
1) ehitise püstitamine;
2) ehitise laiendamine;
3) ehitise rekonstrueerimine;
4) ehitise tehnosüsteemi või selle osa muutmine või tehnosüsteemi terviklik asendamine;
5) ehitise lammutamine.


Sellest johtuvalt annab projekteerimiseks juhised EVS 812 – 3 / 2007
5.3.2 Kütteseade paigaldus
5.3.2.1 Kütteseadme paigaldus ehitisse toimub vastavalt tootja poolt ette antud juhistele. Müüritud kütteseadme ohutu paigaldamise tagab kutseline pottsepp.
6 Korstnad ja suitsulõõrid
6.1.5 Üldjuhul nähakse igale kütteseadmele ette eraldi suitsulõõr. Samuti katlaruumis (samal tasandil) või kuni kaks samal korrusel asetsevat eluruumides või majandushoone samas korrusel olevat majapidamiskütteseadet, milles põletatakse ühesugust kütust, võib ühenda sama suitslõõriga, kui sellega ei ületata väikse suitsulõõri võimsuse või temperatuuri lubatud piiri ning sellise ühendamisega on arvestatud lõõri projekteerimisel. Sellisel juhul varustatakse majapidamiskütteseadmed siibritega.
Kutsetunnistuse olemasolu saab hõlpsalt kontrollida
www.kutsekoda.ee
 

Küsimus: Kas korrusmaja keldris asuvas kamina ja saunaahjuga puhkeruumis võib hoida suuremas koguses küttepuid?06.12.2012

Tere! Kas korrusmaja keldris asuvas puhkeruumis võib hoida suuremas koguses küttepuid? Puhkeruumis on kamin ja saunaahi, küttekehade kasutamine on keelatud inspektori poolt. Täielikult on lagunenud korstnajalg, suits tungis korterisse, korteri sein on kütmise tagajärjel kahjustatud. Kunagi ei või teada, kellel tuleb tahtmine tuld teha, puud on kohe võtta.

Vastus: Pepe Sussen, pottsepp, korstnapühkija, OÜ Potipoiss, www.potipoiss.ee, www.twitter.com/Potipoiss

Tere,
EVS 812-3 ütleb
5.2.7. Kütuse paigutamine
5.2.7.1. Kütust tuleb hoida selleks ettenähtud ruumis. Kütusekogus, millest piisab kuni kaheks küttekorraks võib hoida kütteseadme läheduses, vastavalt tabelis 1 ettantud ohutuskujadele. Kütuse hoiustamisel peab olema tagatud, et selle pinnatemperatuur ei ületaks 80 C.

5.2.7.2. Kütust ei tohi hoida kütteseadme peal ja hoiustamisruumi seinatemperatuur ei tohi ületada 80 C.

Seega ahju kõrvale ja peale riita ei tohi laduda ja katlaga samas ruumis ei tohi hoida.
Keldris võib hoida, kui selleks on ette nähtud nõuetele vastav (st mitte liiga soe) eraldi ruum.

§ 11. Tuletõkkesektsioonide moodustamine
(1) Ehitise osadest, mis kasutamisotstarbelt või põlemiskoormuselt üksteisest oluliselt erinevad, tuleb moodustada omaette tuletõkkesektsioonid.
(2) Kui ehitise osadel on erinev kasutamisotstarve ja seetõttu ka erinevad kasutusviisid ning kasutusviiside põlemiskoormuste erinevus on alla 300 MJ/m2 kohta, siis võib sellistest ehitise osadest moodustada ühe tuletõkkesektsiooni, välja arvatud lõikes 4 nimetatud juhtudel.
(3) Tuletõkkesektsioonide moodustamisel lähtutakse ehitiste tuleohutusega seonduvatest näitajatest, sealhulgas ehitiste kasutamise ajast ja tuletõkkesektsioonide piirpindalast vastavalt lisale 5.
(4) Ehitise või selle osa kasutamisotstarbest lähtuvalt kuuluvad omaette tuletõkkesektsiooni:
1) elektrijaotla ruumid;
2) liftišaht ja -masinaruumid, välja arvatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga varustatud tulekindlas trepikojas asuvad liftišahtid ja -masinaruumid;
3) evakuatsioonitrepikojad;
4) laoruumid, kui ruumisisene põlemiskoormus on rohkem kui 600 MJ/m2 kohta, välja arvatud laoruumid, mille pindala on alla 10 m2;
5) katlaruumid, kusjuures katlaruumis asuvate kütteseadmete koguvõimsus on üle 25 kW;
6) garaažid;
7) saunad, välja arvatud elu- või majutusruumis asuvad saunad;
8) majutusruumid, kus asuvad saunad;
9) korterid;
10) arhiiviruumid, mille pindala on üle 10 m2 ;
11) ehitises paiknevad keskventilatsiooniseadmed, ventilatsioonikambrid ja ventilatsioonikanalid, välja arvatud üht tuletõkkesektsiooni teenindav ventilatsiooniseade;
12) automaatsete tulekustutussüsteemide keskused ja tulekustutusvahendite tugipunktid.
(5) VI kasutusviisiga ehitises moodustatakse omaette tuletõkkesektsioonid, kui:
1) ehitise alaliste kasutajate arv on üle 25 inimese;
2) ehitises asuvate muu kasutamisotstarbega ruumide pindala ületab 50 m2, sõltumata alaliste kasutajate arvust;
3) ehitises toimuvast tootmistegevusest või ladustamisest tuleneb tule- või plahvatusoht.
 

Küsimus: Kuidas tehakse kindlaks kortermaja küttesüsteemi renoveerimisvajadus?06.11.2012

Kaugküttega kortermajas plaaniti 5 aastat tagasi küttesüsteemi jaotustorustiku vahetust, kuna torustik ja malmradiaatorid on 50 aastat vanad. Kas selline töö võib tavaliselt tähendada, et vahetatakse püstikud igas korteris (vahetamata radiaatoreid) või remont piirdub vaid jaotustorustikuga kuskil väljastpoolt kortereid?
Millised on riskid seoses plaanitud renoveerimise tegematajätmisega (nt, paks sete kogub torustiku sisepinnale; leiged radiaatorid; torude lõhkumine vm)?
Kuidas tehakse kindlaks renoveerimise vajadus?
Kes vastutab tarbetu küttekulu või võimaliku veeavarii korral (majas on korteriühistu)? Kuidas saab tõendada veeavarii põhjust?
Tänu vastuse eest.

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Tere. Küsimus on üsna hägus, kuid kaasa mõtelda võib ikkagi, kuigi vastust te siit vist ei saa, pigem lisan küsimusi.
1. Minu arvates vajab 50 aasta vanune küttesüsteem vahetust ilma igasuguse pikema mõtlemiseta. Ja siis tervikuna. Põhjus on kasutatud materjalide füüsikalistes muutustes, küttesüsteemi tasakaalustusvõimaluste puudumises, küttesüsteemi suures mahus ja kindlasti ka süsteemi ladestunud mustuses. Kui rahalised võimalused ei luba kõike korraga teha, siis jupikaupa parandades peab alustama kõige haigematest kohtadest, mida siin ära arvata küll ei saa.
2. Renoveerimise vajaduse üle on võimalik otsustada hoone küttekulusid jälgides. Siiski on vajalik kindlasti võrreldavad aastad taandada normaalaastale, et üldse oleks võimalik neid võrrelda.
3. Kes vastutab tarbetu küttekulu eest? Mis on tarbetu küttekulu? Kui süsteem on tasakaalustamata ja külmim korter tahab ka sooja, kas siis paremas olukorras olevate korterite ülekütmine on tarbetu? Too külmetav nii ei arva. Või teeks süsteemi paremaks?
4. Kes vastutab veeavarii eest? Kui toru on läbi roostetanud, siis vastutab omanik, kuid mitte see tegija, kes selle toruga midagi tegi. Kui see tegija puuris augu korralikku torusse, siis vastutab muidugi tema. Ilmselt on erinevaid olukordi võimalik veelgi välja mõelda, kuid alati aitab loogika ja põhjuse-tagajärje seoste mõistmine.
 

Küsimus: Kas korstnapitsi katmine (korstnamüts) on vajalik?18.09.2012

Tere.
Korstnapitsi otsa tehakse mitmesuguseid katteid, et vihm ja lumi ei sattuks korstnasse. Kui vajalikud need katted on? Neid katteid on näntud erinevaid, kahest küljest kinni, küljed avatud... Kas need sobivad rohkem harva köetava ahju/pliidiga? Ja veel nähtud, et korstnapitsid kaetakse külgedelt plekiga, võib-olla ka ülevalt/ on selles mõtet?

Vastus: Pepe Sussen, pottsepp, korstnapühkija, OÜ Potipoiss, www.potipoiss.ee, www.twitter.com/Potipoiss

Tere Küsija,

Need mütsid ja katted on vajalikud, kui selleks on vajadus. Vajadus selgub ikka kasutades või mingi probleemi tekkimisel, sadevete korstnasse sattumine. Kehvad tuule või tõmbeolud.
Ennemuiste ja kaasajalgi on peetud tarvilikuks kaitsta tarindeid välismõjude eest. Eeskätt pidasin silmas nüüd seda plekiga katmise asja.
Küllap materjali müüja või projekteerija / konstruktor määrab vajaduse. Mingi selge mure korral paluge oma korstnapühkijalt või pottsepalt esmalt konsultatsiooni ja seejärel saab edasi mõelda mida täpselt Teie asjaga teha.
P.
 

Küsimus: Miks korstnakivid pragunevad ja kuidas pragu likvideerida, varjata?18.09.2012

Tere hea Pepe!

Veidi murelik, kuna sai külmaga üleköetud suhteliselt vastvalminud kuid sisse töötatud kamin/korsten (u 5 meetri kõrgune, kokku u 6,8m).
Asi selles, et aasta tagasi lasin ehitada sauna kamina ja korstna alla sai korralik taldmik ehitatud (mis küll suure külmaga korra liikus, kuid sellest pole probleem tingitud).
Korsten 1 lõõriga, punasest tellisest. Sinna lõõri peaks hiljem tulema veel kerisest väljuv suits. Ehitus viimases staadiumis.
Peale mõne kuu möödumist, kui suurem külm saabus, sai tehtud tiba suurem tuli kamina alla ja lõi kamina pealt kaminapoolsesse korstakividesse vertikaalis mööda vuuki praod sisse ja sedasi mingi 14 rida kive üles välja. Pooled neist paisutas kuumuse ajal ikka sellisteks, et praod silmnähtavalt pundusid.
Küsimus selline - kas peaksin laskma kivid välja vahetada või kannataks praod ilma kive välja võtmata mingi segu või keemiaga nt. kuumutamise ajal, kui praod esile tulevad, kinni täita? Nüüd pole see laotud kivi ehk oma ilus nii oluline, et mõte isegi üle krohvida, kuid teadupärast krohvi sisse tulevad praod varem või hiljem jälle läbi pragude. Või ma eksin? Mis teha?
On head nõu antud probleemi lahendamisel?
Teie professionaalsusele lootma jäädes

Vastus: Pepe Sussen, pottsepp, korstnapühkija, OÜ Potipoiss, www.potipoiss.ee, www.twitter.com/Potipoiss

oih!

kui müüritises on keemiline side ikka katkenud, on võimalik seda tõepoolest püüda parandada, püüdes hoolikalt seda puhasvuuki tühjaks kraapida ja siis uuesti müüriseguga täita.
Olgugi, et see ei ole teab mis huvitav töö, kui kõik see tundub raske, on alati võimalus uuesti ehitada. Samas eelarve ja töömahu probleemid.
Jääks veel võimalus kivid välja raiuda, uued panna ja siis terve müüritis krohvida. Krohvi võiks ka armeerida.
 

Küsimus: Mis võib olla põhjuseks kui ioonkütte katel kuumeneb üle?18.09.2012

Tere!
Milles võib olla probleem, kui ioonkütte katel kuumeneb üle. Süsteemis on surve korras. Katel on reguleeritud põrandaküttele määrustepäraselt st. -20 (33 kraadi), 0 kraadiga 27 kraadi ja +20 20 kraadi. Eile oli õues 17 kraadi sooja, aga katel pani süsteemi 50 kraadi. Maja läks väga palavaks. Restardi järel töötas normaalselt 4 tundi ja jälle kuumenes üle. Milles võib probleem olla? Korra juba katel välja vahetatud, kuna samuti kuumenes pidevalt üle ja torud hakkasid lekkima.

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Tere. Arvatavasti pole asi mitte ioonkatlas vaid selle juhtimises. Temp. andur, juhtplokk vms. Pöörduge müüja poole.
 

Küsimus: Kuidas käib korteri gaasiküttele üleviimise asjaajamine?22.05.2012

Korteris (kolmetoaline, 74 m2) on olemas keskküte ja keskveesoojendus ning gaas köögis. Peale selle on korteris ka kamin, mis on kohe maja ehitusel (1968. aastal) paigaldatud.

Kas on teoreetiliselt võimalik sellise korteri täielikult gaasiküttele ja gaasiveesoojendusele üle viia? Mismoodi selle juriidiline vormistamine ja kooskõlastamine käib? Ja kuidas arvestatakse üldine küttekulu (peab ju olema mingi proportsioon, mille alusel jääb ikka mingi osa keskkütte eest maksta)? Majas ei ole korteriühistut.

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Siin on hulganisti nii tehnilisi kui asjaajamisega seotud küsimusi, mis tuleb lahendada.
1. Lülitades ennast lahti maja kui terviku küttesüsteemist, lõhute te olemasolevat. Kes selle omanik on? See peab loa andma.
2. Kui maja asub nn. kaugkütte tsoonis, siis te ei saagi seda teha.
3. Gaasikatla suitsuärastuseks peab olema reeglitele vastav võimalus. Suitsukäikude sobivuse kohta saab asja uurida vastava pädevusega korstnapühkija. Kaminakorsten üldjuhul gaasisuitsule ei kõlba. Kui sobivat lõõri pole, tuleb kõne alla nn. "turbo" variant. Sel juhul peavad olema täidetud nõuded suitsutoru asukoha suhtes.
4. Kui maja on planeeritud vaid gaasipliitidele, siis võib juhtuda, et teieni ulatuv majasisene gaasitorustik jääb liiga peenikeseks. See tuleb ringi teha.
5. Hilisema kulude jaotuse otsustab ühistu. Kui seda pole, siis haldaja. Minu teada jääb 10...15% üldisest küttekulust teile alles.
Uurige oma majahaldajalt võimalusi. Pöörduge gaasitarnija poole. Kutsuge mõni gaasitööde paigaldusfirma kohapeale konsultatsioonile.
 

Küsimus: Kas vana leektorukatla osade erinev kuumenemine võib olla pigi tekkimise põhjuseks?13.04.2012

Tere! Paluksin spetsialisti arvamust peremaja (toomas 4,1989) keskküttesüsteemi renoveerimisega seotud korstna remondivajaduse kohta: küsimus nimelt selles, et korstna pigitamise põhjuseks on pakutud leektorukatla (ilma akupaagita) ebaühtlast soojenemist ülevalt ja altosast st. maja süsteemist jookseb pidevalt jahedam vesi katla allosasse ning see on pidevalt madalama temperatuuriga kütmise ajal. Kuna selle katla aeg on otsas, plaan vahetada see uue malmkatla, nt.Buderus vm. vastu ning lisada akupaak. Uus süsteem peaks tagama katla ühtse temperatuuri kütmise ajal. Võib-olla nüüd lõpeb ka korstna pigitamine ning roostevaba hülssi korstnasse pole vaja paigaldada, saaks remondil olulise säästu.
ette tänades

Vastus: Pepe Sussen, pottsepp, korstnapühkija, OÜ Potipoiss, www.potipoiss.ee, www.twitter.com/Potipoiss

Keskkütte süsteemi akupaak on vajalik.
Peale katla vahetust tuleb olemasolev pigi eemaldada (kettpuhasti). Kui peale seda tööd korstnapühkija hinnangul võib olemasolevat korstent ja lõõri edasi kasutada, vajadusel tuleb teha kaameraga lõõriuuring.
Normaaltingimustel kivikorstnale tahkekütuse katla puhul terashülssi pole vajalik paigaldada.

Erandiks on tahasenõuded kateldele, kus on rõhk, vesi, madal temp jne.
 

Küsimus: Kes teeks ioonkatla ametliku ekspertiisi, mis selgitaks, kas süüdi on katla tootja või paigaldaja?03.04.2012

Tere,
Mul ei tööta ioonkatel, ei kuumene. Tootja esindaja ütleb, et paigaldus on vale aga paigaldaja väidab, et katel on kehva. Kelle poole pöörduda ametlikuks ekspertiisiks?

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Arvan, et teil pole ekspertiisi vaja, vaid asi tööle saada. Asjatundjaid leiate internetist isegi, kuid kes natukenegi elektrist jagab, peaks veakoha üles leidma. Kui elektroodidele läbi termostaadi pinge kohale jõuab, siis elektriosast pole mõtet riket otsida. Ioonkatla omapära seisneb selles, et soojuskandja (vesi küttesüsteemis) peab olema elektrijuht. Destilleeritud veega süsteem ei tööta.
 

Küsimus: Plaan korterisse ahjude asemele katel panna, kas tasub end ära ja kust alustada?09.03.2012

Elan kahekorruselises kortermajas, kus on neli korterit, enda korter asub esimesel korrusel. Korter ise on suht väike 3-toaline ja pinda 50m2, mida hetkel kütan ühe pliidi ja kahe ahjuga. Maja on puitmaja ja soojustamata. Kuna ahjud ja pliit on vanad, tuleks mõelda tulevikule.
Sooviks teha katlaga köetavat varianti. Endal on sellised variandid kaalul:
1. katel keldrisse paigaldada (see oleks minu valik nr 1, sest see vabastaks korteri pinna ahjudest, pliidist)
2. pliitkatel vana pliidi asemele.
Valida tuleks veel radiaatorite või põrandakütte vahel. Mis võimsusega katel valida?
Mis oleks Teie soovitused?
Sellest olen aru saanud, et katla paigaldamine keldrisse toob kaasa igasuguste tuleohutusnõuete täitmist ja lubade taotlemisi. Sellest ka järgmine küsimus. Kui keeruline see protsess on ja kas tasub ennast ära?
Kellega peaks konsulteerima kõigepealt selle variandi puhul (nt. päästeamet, omavalitsus jne)?
Kelder ise maakivi vundamendiga ja valatud laega.
Sellised probleemid, loodetavasti ei saanud küsimusi liiga palju.

Parimat soovides,

Vastus: Siim Söödor, kütte- ja veesüsteemide ostujuht, Toru-Jüri OÜ, www.torujyri.ee

Tere.
Mõistlik oleks teha siiski üks katlamaja alla keldrikorrusele.
Sealt juba sõlmed, kas siis radiaator- või põrandaküttesse.
Kõige mõistlikum oleks saada terve majaga kokkuleppele ning paigaldada selline katel, mis suudab üles kütta kõik 4 korterit.
Kindlasti teha siis juba universaalne lahendus, mis võimaldab kasutada ka pelletkütte versiooni.
Nii ei pea kasutama igapäevaselt katlakütja tööd.