Võlanõustamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Millal aegub maksekäsu kiirmenetlusega välja nõutud võlg?16.05.2012

Tere.
Maksekäsu kiirmenetlus oli. Sel juhul võlg aegub 10 aastaga. Kuna see aegumine algab? Maksekäsu kiirmenetluse dokumenti ei ole veel kohtutäituri kätte toimetatud. Ja kui kohtutäitur on selle 10 aastaga osalise võla kätte saanud, kas siis ülejäänud võlg saab aegunuks tunnistada? Ette tänades.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

üldiselt algab aegumistähtaeg nõude sissenõutavaks muutumisest ehk siis maksetähtajast. Samas näeb seadus aga ette terve rea momente, mil aegumine katkeb või peatub. Eelkõige on see nõude tunnustamisega võlgniku poolt, milleks loetakse nõude osalist tasumist, intresside maksmist, tagatise andmist vmt. Aegumine katkeb ja algab uuesti ms. ka täitedokumendi (maksekäsu kiirmenetluses maksekäsk) kohtutäiturile täitmiseks esitamisega.
Seega kui kohtutäitur Teilt nö. osa võlga kätte saab, siis sellega aegumine katkeb.
Soovitav on võimalusel siiski asuda võlga maksma enne kui see kohtutäiturile sissenõudmiseks esitatakse. Vastasel korral tuleb lisaks tasuda ka kohtutäituri tasud ning vastavalt olukorrale ka sundtätimisega kaasnevaid meetmeid nagu sissetuleku, pangakonto või muu vara arestimine jms.

Parimate soovidega,

Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas kohtutäituril on õigus eirata minu kirju ja avaldusi?14.05.2012

Tere,
Kuhu ma peaksin oma murega pöörduma? Kunagi tekkis võlg ja asi läks Narva kohtutäiturile. Ise elan 150km eemal ja nii saan asju ajada e-kirja teel. Saatsin kahe alaealise lapse sünnitunnistused ja ka avalduse, et ta jätaks kontole siis ettenähtud summa, kuna ta arestis arve ja kätte ei saa ma sealt sentigi. Aga kohtutäitur ei vasta mu kirjadele ja vene keelt ma ei oska, et võib olla asi siis eestkeelsetes kirjades. Ma olen ju nõus oma võlga maksma, aga kogu summat kahjuks korraga ei saa.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Täitemenetluse seadustik (paragrahv 133) näeb ette, et kohtutäitur tühistab võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku (üks palga alammäära suurune summa võlgniku ja 1/3 suurune summa palga alammäärast iga ülalpeetava kohta.)
Kui kohtutäitur Teie kirjadele ei vasta (eesti keele oskus ei tohiks siin küll rolli mängida) ja mittearestitava summa suurust Teie kontol ei korrigeeri, soovitan pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole. Kontakt: www.kpkoda.ee, kus rubriigist Kohtutäiturid leiate ka infot kaebuse esitamise kohta.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas inkassolt kirjaliku selgituse küsimisega tunnistan nõuet ja katkestan aegumise?05.05.2012

Tere. Olen oma lahus elanud abikaasa ametlik hooldaja ta viibib hooldekodus (erihoolekandes-diagnoos skisofreenia ja mäluprobleemid-dementsus). Aastal 2008 on jäänud tal üles ühe kuu makse telefonioperaatorile (200 kr). Nüüd pommitab mind inkassofirma, et võlg vaja maksta. Väitsin küll, et see pole minu ja see aegunud, aga nemad ei jäta ja soovivad, et ma siis kirjutaksin neile kirjalikult, et pole nõus võlga tasuma jne. Olen kuulnud, et kui tunnistan võlga, siis võlg jääb üles ja ei aegu. Kas on nii ja mida pean tegema, et asi rahule jäetaks (inkassol ka oma protsendid veel, ei teagi, mis see summa tuleb). Infot nad ka ei taha jagada enne, kui olen seda kirjalikult palunud. Palun abi!

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kahjuks jäävad kirjeldatu põhjal teatud üksikasjad ebaselgeks (nt. kas olete vormistatud abikaasa hooldajaks või eestkostjaks ja mis ajast).
Üldiselt leian, et kuna olete oma seisukohad (võlgnik on teine isik ning nõue võib olla aegunud) inkassole juba esitanud, ei peaks Te nendega rohkem suhtlema.
Soovitan Teil aga kindlasti pöörduda võlanõustaja konsultatsioonile, et saada põhjalikumat infot. Näiteks ka juhuks kui inkasso esitab avalduse võla välja mõistmiseks kohtule. Andmeid teenuse osutajate kohta Teie elukohas saate kohalikust omavalitsusest.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Mis tingimustel loetakse 18-aastast ülalpeetavaks?02.03.2012

Tere,
Kohtutäitur arestis arveldusarve juba ligi aasta tagasi, sain iga kuu kätte elatusmiinimumi ja summa, mis oli 3 ülalpeetava eest. Nüüd aga saan ainult 2 ülalpeetava eest, kuna üks laps sai 18-aastaseks, aga samas ta õppib gümnaasiumi viimases klassis ja ei oma sissetulekut ning on ta ju ikkagi minu ülalpeetav. Kas on mõnes seaduses kirjas mis vanuseni saan last nimetada ülalpeetavaks?
Ette tänades

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

ülalpidamist reguleerib Perekonnaseadus, mille § 97 lg 3 kohaselt on ülalpidamist õigustatud saama: ...
2) laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni;
...
Teil tuleb esitada kohtutäiturile avaldus, mil põhjendate, et Teie laps õpib gümnaasiumis ja on Teie ülalpeetav.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas ajutisest töövõimetuspensionist (128 eurot) võib kohtutäitur osa ära võtta?10.01.2012

Tere.
Ainuke sissetulek on ajutine töövõimetuspension 128 eurot, kas ka sellest võib kohtutäitur osa ära võtta. Peab ju jääma iga kuu kätte miiniumpalk. Palun vastake. Ette tänades.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

üldiselt võib pensionist arestida Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel poole, kuid vaid juhul kui võlgnikule on muudest sissetulekutest tagatud palga alammäära suurune summa igas kuus elamiseks.
Seega justkui ei oleks Teie juhtumi puhul kohtutäituril õigus pensionist midagi ära võtta. (See ei kehti kui tegemist on elatisraha nõudega.)
Samas ei tohi unustada, et võlgnik on ise kohustatud edastama kohtutäiturile infot oma sissetulekute ja ülalpeetavate kohta. Kui Te seda küll juba olete teinud, peaksite ikkagi veel suhtlema kohtutäituriga ja esitama avalduse miinimumpalga suuruse summa (290 eurot) jätmise kohta igas kuus Teie pangaarvele.
Soovitan Teil lugeda ka vastused.ee portaalist rubriigist Täitemenetlus, kus 05.04.2011 on KT Elin Vilippus vastanud analoogsele küsimusele.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Mida ma saaksin ette võtta, et võlg kiirelt suureks ei kasvaks?10.01.2012

Tervist!

Olen 20-aastane noormees ja nüüd esimest korda elu jooksul tekkis raske olukord, muidu olen saanud ilusti asjadega hakkama.
Nimelt oktoobri kuus olin sunnitud võtma Credit 24 laenu, summas 300 eurot ja tagasimaksmine on siis kusagil 441 eurot, aga kuna hetkel ei olnud tööd ja tegin tugevalt selle nimel vaeva ja nüüd olen täpselt kuu aega olnud tööl ja lähevad vaikselt asjad paremaks.
Aga kuna tol hetkel ei olnud võimeline maksma, siis on antud just täna hommikul saadud meili lugedes asi inkassofirma hoolde ja mul tekibki küsimus seoses sellega. Mu keskmine sissetulek on umbes 400-450 eurot ja maksta saan täpselt kuu aja pärast palgapäeval. Olen aga Credit 24 võlgu 441 eurot pluss nüüd tuleb inkasso jama ka kaela aga kuna mul ei ole sisuliselt mitte kui midagi arestida, ei oma autot ega korterit ega midagi säärast, siis ainuke asi, kust nad võivad kinni pidada on mu palk. Kui palju on neil õigust maha võtta ja palju mul endal kätte jääb? Ja kui suureks need summad lähevad mida ma pean taastama Credit 24 pluss Inkassofirmale? Minu soov on võlast lahti saada ja saatsin täna hommik juba kirja inkassofrimale, et sooviks kas kohtuda nende võlanõustajaga või kellegiga, et asja arutada.

Jäädes vastust ootama!

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

esmalt selgituseks, et inkassofirmal endal ei ole õigust mitte midagi arestida ega midagi palgast kinni pidada. Sellega tegelevad kohtutäiturid ja aluseks on kohtuotsus, millega Teilt on see võlg välja mõistetud. Teie võlasituatsioon on aga veel kaugel sellest.
Soovitan Teil võtta ühendust Credit24 endaga ja sõmida maksegraafik. Oletan, et kui laenu võttes oli tagastamisele kuuluv summa 441 eurot, siis nüüd on see suurem. Alati pidage meeles kehtivat põhimõtet, et võlasumma kõrvalnõuded (intress, viivis, nõudekulu) ei peaks ületama põhivõlga. Kui summa tõesti on niivõrd kasvanud, paluge intresse-viiviseid vähendada.
Maksegraafiku sõlmimiseks tehke ise konkreetne ettepanek, mis aga oleks selline, et tõesti ka suudate seda täita. On selge, et võlausaldajad eelisatavad võla saada kätte võimalikult lühema aja jooksul.

Head pealehakkamist ja edu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kui tasusin võla, kas kohtutäituri tasu maksmise kohustusest oleks tulnud mind informeerida?09.01.2012

Panga ees tekkis võlg 17.12.2009, mida ei suudetud raske majandusliku olukorra tõttu tasuda, asi läks täiturile - täituri tasu on 649 eurot (võlg oli 25 000 krooni). 05.05.2010 on pangale võlg tasutud (refinantseering). Arvasin, et sellega ongi asi korras, sest mingit teadet kusagilt ei tulnud, et pean midagi veel maksma. Nüüd selgus, et täituri tasu tuleb ikka tasuda.
1) tasu on ebaproportsionaalselt suur (täitur saatis antud menetluse käigus vaid menetluse alustamise teate)
2) kas oleks pidanud mulle keegi ka mingi info/meeldetuletuse saatma, et täituri tasu ikka vaja tasuda. Minule kui juriidikas täitsa võhikule (saan küll aru, et seaduse mitte tundmine ei ole vabanduseks) tuli see täieliku šokina ja on materiaalselt võimatu täita....

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

esmapilgul tundub kohtutäituri tasu tõepoolest suur. Täpsemalt soovitan kohtutäituri tasude kohta lugeda Kohtutäituri seadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/13334300) ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt (http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/tasud).
Samast saate ka infot kaebuse esitamise kohta: http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kohtut%C3%A4ituri-tegevuse-kohta-kaebuse-esitamine

Edu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Mees jättis võlad ja ei toeta ka lapsi, mida peaksin ette võtma?09.01.2012

Tere!
Olen üksi kahte last kasvatav ema ja mure selline, et olin laste isaga abielus ja abielu aeg soetatud noorepere laenuga elamine. Aga kuna abikaasa jättis meid maha ja arvas, et maja eest ei pea tema igakuiselt pangale maksma ja ei olnud ka nii nõus kui mina maksaks edasi ja maja jääks minul ja lastele. Jõudsime asjaga nii kaugele, et maja läks kontutäituri kaudu müüki. Abielu ajal oli abikaasa võtnud lisaks pisilaene ja veel minu auto pani uue auto sissemakseks. Ühesõnaga mina jäin lastega üksi ilma kodust, autost jne. Nüüdseks oleme lahutatud ja isa ei toeta lapsi mitte sendigagi (soome riigist määratud alimendid, mida ta ei maksa) ja põhimure selles, et kuna maja ei katnud kogu võlga, siis pean ma minema temaga notarile alla kirjutama lõppvõla jäägi maksegraafikule ja lepingule. Kas tõesti pole mul mingit õigust või kaitset kuidagi pääseda vabaks laste isa tekitatud võlgadest? Mul on niigi keeruline üksi hakkama saada?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

mõistan hästi Teie pahameelt, kuid Teie poolt kirjeldatu põhjal tundub küll, et vastutate juriidiliselt panga ees oma endise abikaasaga võrdselt. Oletatavasti on tegemist solidaarse vastutusega ehk siis võlausaldaja (pank) võib võla täielikku tasumist nõuda ükskõik kummalt võlgnikult. Võlasumma nö. poolitamist ei toimu. Sel osapoolel, kes on võlast tasunud rohkem, on õigus esitada teisele võlgnikule enam makstu osas tagasinõue.
Juhin Teie tähelepanu sellele, et juriidilistes küsimustes mängivad üksikasjad vahel olulist rolli. Seega võib minu vastus olla pinnapealne. Soovitan Teil kontakteeruda oma piirkonna võlanõustajaga (kontaktid saate kohalikust omavalitsusest), kes saab dokumentide põhjal olukorda paremini hinnata.

Jõudu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kelle poole peaksin pöörduma, et saada selgitusi laenulepingu ja makstavate summade kohta?29.12.2011

Tere!
Olen käendaja inimesele, kes on võtnud Bigpangast laenu. Kuna ta pole üle aasta midagi maksnud, on asi antud üle inkassole. Mure nüüd selles, et laenu võtja tahab hakata maksma, aga need summad, mida inkasso ütleb, on meeletult suured. Kuidagi kahtlane tundub see kõik. Võrdlesin kaenduslepingul olevaid summasid ja laenusaaja lepinguid, siis käenduse lepingul on hoopis teised numbrid. Kas on kedagi, kes aitaks need lepingud üle vaadata ning mulle(käendaja) ja laenu võtjale selgitaks võimalusi ja annaks nõu mida teha. Selge on see, et laen on võetud, maksmata on jäänud, nüüd tahaks maksma hakata (võimaluste piires muidugi st, et nii palju, kui rahaliselt võimaldab) aga enne tahaks kellegi targemaga asjad läbi arutada ja teada saada, millised on võimalused, seadused ja millised seadused kehtivad, kui laenu võtja elab ja töötab välismaal? Mida peaks üldse tegema?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

peaksite pöörduma võlanõustaja poole, kes aitab selgitada nõudeid ning suhelda pangaga. Informatsiooni võlanõustaja vastuvõtu kohta saate kohalikust linna- või vallavalitsusest.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas kohtutäitur võib kinni pidada jõulupreemia?29.12.2011

Tere,
Kohtutäitur on arestinud arve ja sinna laekus jõulupreemia 100 eurot, kas kohtutäituril on õigus kogu summa kini pidada? Ette tänades!

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Täitemenetluse seadustiku paragrahv 132 lg 3 ütleb:
Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust.
Seega peaks osa preemiast kuuluma ikkagi Teile. Igal juhul peaksite kohtutäituriga suhtlema ja esitama talle kirjaliku avalduse preemiaraha mittetäieliku arestimise kohta.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe