Võlanõustamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas töötasust kinnipidamine on õigesti arvutatud?29.10.2011

Minu töötasu pärast tulumaksu ja töötukassa mahaarvestamist on ca 310 eurot. Kaks kuud tagasi minu töötasu arestiti ja minu pangakontole laekub nüüd 244 eurot. Kas saan mina millestki valesti aru või hoopis raamatupidaja?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

arestitav summa ei saa kindlasti olla õigesti arvutatud, sest võlgnikule peab igas kuus elamiseks jääma vähemalt alampalga määra suurune summa ehk 278,02 eurot.
Teie poolt nimetatud netopalga puhul peaks Teie kontole laekuma ca. 290 eurot.
Töötasu arestimise skeemi leiate Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt:
http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/t%C3%B6%C3%B6tasu-arestimise-skeem
(Soovitage seda kasutada ka oma asutuse raamatupidajal.)

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas arestitava summa arvestamine toimub nii?29.10.2011

500 euro suurusest netopalgast saab arestida 148 eurot ja töötaja peab saama 352 eurot.

Täitemenetuse seadustik § 132 lõige 3

Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Sätet ei kohaldata, kui sundtäitmisel on elatise nõue.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

arestitava summa välja selgitamiseks kasutage skeemi Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt:

http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/t%C3%B6%C3%B6tasu-arestimise-skeem

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas maksmata jäänud intressidelt on õigus nõuda viivist, intressisumma on kasvanud 30-kordseks?29.10.2011

Tere.
Võtsin SMS laenu, maksin ära põhisumma, kuid jäi maksmata intress.
Küsimus selline, kas maksmata jäänud intressilt on õigus nõuda viivist? Intress oli 1000 krooni, nüüd aga nõutakse üle 30000 krooni.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

selline nõue ei ole kooskõlas hea tavaga. Õige oleks lasta kohtul nõude suuruse üle otsustada. Seega soovitan hetkel makseid mitte teostada ega mingil muul viisil nõuet tunnistada.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Pangakonto arestiti, kas kohtutäituril oli selleks õigus?25.10.2011

Olen 17-aastane ja mul arestiti pangakonto, kuna mul on trahv maksmata - sõitsin ilma piletida bussis. Käin alles koolis, isa saatis mulle konto peale raha ja selle võttis kohtutäitur kohe ära. Kas tal oli õigus selleks, kui see summa oli alla miinimumpalga ja kuidas ma selle raha tagasi saan, kui tal ei olnud selleks õigus?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

seaduse kohaselt peab võlgnikule igas kuus elamiseks jääma ühe alampalga suurune summa ehk 278,02 eurot. Juhul kui kohtutäitur on Teie pangaarve arestinud täies ulatuses ehk nö. null euroga, tuleb Teil teha kohtutäiturile avaldus. Avalduses palute alampalga suuruse summa alles jätmist Teie pangaarvele. Kui Teil on mitu pangaarvet ja kohtutäitur on need kõik arestinud, peate avalduses märkima, millisel arvel soovite nimetatud summa alles jätmist.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas inkasso võib pöörduda kohtutäituri poole?21.10.2011

Kas inkasso saab pöörduda minu võlanõudega kohtutäituri poole või peab ka kohtust läbi käima?
Kas inkassol on õigust küsida põhinõudest 3 korda suuremat summat?
Kuna olin pangale võlgu ja ma ei olnud nõus maksegraafikuga ja nad tegid selle, aga nüüd saab sellest varsti 3 aastat mööda ja pank pole ühtegi teadet saatnud ja mina pole raha maksnud ka ühtegi senti, mis mind võib halvemal juhul oodata või kas see võlg aegub mingi aeg?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

inkasso saab kohtutäituri poole pöörduda ikka vaid kohtumääruse (täitedokument) alusel.
Kohus ei mõista reeglina välja suuremat koguvõlga kui kahekordne põhivõlg. Sellest suuremad summad võite igal juhul vaidlustada.
Aegumise tähtaeg on tehingust tuleneva nõude puhul üldiselt kolm aastat. Peale seda on Teil õigus keelduda nõude täitmisest ehk siis mitte mingeid summasid tasuda (ka põhivõlga mitte).
Kui võlausaldaja (või inkassofirma) peaks pöörduma Teie vastu kohtusse, tuleb Teil menetluse käigus taotleda nõude aegunuks tunnistamist.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Peale arestimist kättesaadav summa14.10.2011

Olen uurinud mitmest kohast oma küsimusele vastust, aga need on siiani olnud erinevad ja vasturääkivad. Sooviksin kindlat vastust.
Nimelt olen grupipensionär ja sissetulek on 192 eurot + 32 eurot. Isiklikku korterit ei oma. Töökohta seoses tervisliku olukorraga omada ei suuda. Võlgnevusi on kolme kohta - inkassosse. Hetkel veel kontot arestitud ei ole, kuna püüan maksta nii vähe-palju kui vähegi suudan (kogu võlg 2000 eurot). Aga nii söögiraha kui ravimite raha pea-aegu enam ei jäägi. Kui mingil ajal minu konto arestitakse, siis kui palju võidakse minu ca 220 euro suurusest sissetulekust arestida?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Täitemenetluse seadustiku kohaselt peab võlgnikule jääma igas kuus elamiseks üks miinimumpalga suurune summa ehk siis 278,02 eurot.
Riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt võib aga kinni pidada kuni pool riiklikust pensionist, kuid pensionärile säilitatakse seejuures vähemalt 50 protsenti rahvapensioni määrast. Rahvapensioni määr on hetkel 128,45 eurot ning pool siis vastavalt 64,23 eurot.
Küll on aga olemas Riigikohtu lahend, mis põhimõtteliselt keelab poole pensioni arestimise kui selle tulemusena jääb võlgnikule igakuiselt elamiseks vähem kui miinimumpalga suurune summa.

Kindlat vastust selle kohta, kui suurt osa Teie sissetulekust konto arestimise puhul arestima hakatakse, on tõesti raske anda. See sõltub mõneti nii kohtutäiturist kui ka Teie enda aktiivsusest oma õiguste kaitsel. Ehk siis: juhul kui arestimisakti alusel jääks Teile vähem raha kätte kui alampalk, peate ise tegema vastava avalduse kohtutäiturile ning paluma alampalga suuruse summa säilitamist.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas peretoetusest võib täitur kohtukinni pidada?11.10.2011

Selline küsimus, et minu kahes pangas olevad kontod on arestitud. Olen kuulnud, et kohtutäitur ei tohi riiklikku peretoetust puutuda aga kontolt on näha, et kolme kuu lastetoetuse on lihtsalt ära võtnud. Kolme kuu, kuna lapsed lõpetasid 9.klassi ja asusid õppima kutsekooli ja suvekuude eest tagantjärgi saadud summa, millega olen arvestanud. Ühte panka läheb töötasu, mis on miinimum ja elatis. Teise panka läheb ainult peretoetus. Kas nüüd olengi sellest rahast ilma, see on ikkagi lastele mõeldud toetus?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

pangaarve arestimise puhul tuleb vaadelda kaht asja: sissetuleku liiki ja suurust. Seadusest tulenevalt ei tohiks kohtutäitur riiklikku peretoetust arestida (TäM paragarhv 131). Samuti ütleb aga seadus (TäM paragarhav 132), et võlgnikule peab igas kuus jääma elamiseks alampalga suurune summa tema enda ja 1/3 alampalga suurune summa iga tema ülalpeetava kohta.
Kui Teie küsimusest õigesti aru saan, on ühe panga kaudu see summa Teile tagatud.
Võite siiski teha kohtutäiturile avalduse ja paluda raha tagastada, kuna on tegemist mittearestitava sissetuleku liigiga.
Kohtutäituri tegevuse peale kaebus tuleb esitada täiturile endale. Kui saadud vastus ei rahulda või on vastuolus seadusega, võib asja vaidlustada kohtus.
Kaebuse esitamise kohta saate lugeda ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kuidas peaks käituma võlgnevuse suhtes?03.10.2011

Tere!
Küsimus siis selline, et millised on tagajärjed kui jätan pangale igakuised laenusummad maksmata?
Nimelt sai võetud mõned aastad tagasi laen ning tagatiseks sai pandud korter, kus me ise hetkel sees ei ela ning mille seisund on täiesti remondi algjärgus. Hetkel olen võlgu kahe kuu summa. Lihtsalt pole võimeline seda hetkel maksma, kuna rahaliselt pole võimalik. Elame ise Soomes perega ja korter asub Eestis. Tahaksingi teada, et kui ma enam ei maksa, et mismoodi nemad sellesse suhtuvad ja kuidas nad neid asju edasi hakkavad ajama. Kas võtavad korteri ära ja panevad müüki ja kas üldse sellisel meetodil sellest laenust lahti saada.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

lihtsalt asjadel minna lasta ei soovita.
Kindlasti paneb pank varem või hiljem Teie korteri müüki, aga vahe eest, mis tekib müügihinna ja laenujäägi vahel, vastutate edasi Teie.
Igal juhul peaksite pangaga ühendust võtma ning püüdma ühiselt lahenduseni jõuda.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Ootamatult nõutakse suuri viiviseid, kuid enne ei ole mingeid teateid saanud28.09.2011

Tere
2003. aastal olen väidetavalt jäänud võlgu telefonifirmale. Arved läksid mul tookord üürikorteri aadressile kuid sissekirjutust olen omanud terve elu ühes ja samas kohas. Samal kuul kui lõpetasin üürilepingu, olen jäänud ka telefonifirmale võlgu. Need andmed sain telefonifirmast, kuhu läksin kohe pärast inkasso nõude saamist (ehk siis täna), nemad on võla andnud inkassole samal aastal, kuid ei täpsustanud mulle inkasso nime. Nõue on ca 300 eurot (40 eurot sideteenus, 200 eurot viivis ja 40 eurot nõudekulu). Kiri tuli aadressile, kus oman sissekirjutust. Ühtegi varasemat nõuet mul ei ole. Kusjuures nõudes ei ole märgitud kuupäeva, mis ajast on viivis jooksma hakanud jne. On märgitud summa ja maksetähtpäev ning konto nr. Kuidas peaksin edasi toimima?

Tänud ette vastuse eest!

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Teie poolt kirjeldatu põhjal võib järeldada, et nõue on aegunud. Üldiselt on tehingust tuleneva nõude aegumise tähtaeg kolm aastat. Seega on Teil õigus keelduda nõude täitmisest ehk siis mitte mingeid summasid tasuda (ka põhivõlga mitte).
Juhul kui võlausaldaja (või inkassofirma) peaks pöörduma Teie vastu kohtusse, tuleb Teil menetluse käigus taotleda nõude aegunuks tunnistamist. Minule teadaaolevalt kohus omaalgatuslikult seda teha ei saa.

Lugupidamisega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kuidas saada kokkuleppele jõukohase summa maksmises?21.09.2011

Tere
olen mures, kuna minu naaber vedas mind ninapidi ja tõi mulle kaela võlakoorma. Tegime temaga siis hiljem ka kokkuleppe, et maksan iga kuu talle 100 eurot aga rohkemaks ma pole võimeline kuna kasvatan üksi last ja olen üksikema. Aga tema tahab, et ma maksaksin talle 150 eurot aga mul pole seda võinalik maksta kuna olen invaliid. Kas on mul mingit võimalust jääda selle summa juurde 100 eurot, kui olen nõustunud, et hakkan maksma 150 eurot, kuigi tean, et see pole mul võimalik. Ja kui on võimalik, siis kuidas kirjutada uut lepingut või sõnastada nii, et ma maksan talle 100 eurot.
Minu lugu on nii, et tema ostis minu kõrval korteri ja tahtis katust vahetada. Käis mulle peale kui uni, et ma annaks loa. Ma selgitasin talle, et mul pole selle jaoks raha, et mul on niigi võlg panga ees aga tema tuli juttuga, et see paber on ainult formaalsus ja palus, et kirjutaksin alla, et olen nõus katuse vahetusega. Hiljem ta kasutas seda paberit kohtus minu vastu ja tõi mulle kaela võla 2290 eurot.
Mida peaksin tegema?
Ette tänades.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kui suur summa Teil igas kuus naabrile maksta tuleb, on (kirjeldatud põhjal otsustades) esmajoones Teie ja tema omavahelise kokkuleppe küsimus.
Võrdluseks saan vaid tuua: võlanõude sundtäitmise korral (kohtutäituri poolt) peab seaduse järgi jääma võlgnikule igas kuus elamiseks miinimumpalga suurune summa tema enda ja kolmandik iga ülalpeetava kohta. Teie puhul seega 370,69 eurot kuus.
Juhul kui Teil läbirääkimised üldse ei õnnestu, soovitan pöörduda võlanõustaja vastuvõtule ning paluda abi/tuge läbirääkimiste pidamiseks.
Infot Teie elukohas tegutseva võlanõustaja kohta leiate vajadusel Sotsiaalministeeriumi kodulehelt:
http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/noustamisteenused.html

Edu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe